فاتحان آینوتی


فاتحان | FATEHAN

جهان بازتاب نگرش ماست و نگرش ما ساخته الگوها و باورهای ذهنی

تصمیم گرفتیم بند و قفس نپذیریم و شاهانه فکر کنیم و شاهانه تصمیم بگیریم

فاتحان اجتماع برنده هایی است که تاب قفس نداشتند و جز پیروزی و بزرگی به چیزی نمی اندیشیدند

خانواده ای متولد اردیبهشت ۱۳۹۶ که آزادگی و شرافت و بزرگی سرلوحه هرتصمیم آنهاست

دولتمندان بانگرشی از سرتاسر جهان

که کمر همت بستند برای فتح درون و پیروزی بر تاریکی و نا امیدی

اجتماعی از برنده های مادرزاد


گالری تصاویر

ویدیوهای فاتحان