سوابق تحصیلی

1398-درحال حاضر

مترجمی زبان

تهران شمال

توضیحات

13961398

علوم کامپیوتر

دولتی کاشان

توضیحات

سوابق شغلی

1399درحال حاضر

FrontEnd

گسترش طراحان نقش الماس

توضیحات

13981399

بازرگان خارجی

راسپینا

توضیحات

13971398

گرافیست و تولیدمحتوا

هنر برتر

توضیحات

نمونه کار

زبان انگلیسی

توضیحات

تماس با من

گواهینامه ها

توضیحات