درباره ما

ارائه انواع ساندویچ های :
۱.انواع برگر های دستی
۲.انواع ساندویچ های باگتی
۳.مرغ بریان طعم دار
۴.پاچینی طعم دار
۵.انواع سالاد
۶.نوشیدنی های سرد