مجموعه مهندسی اسپرلوس

اجرای میلگرد بستر

بیوگرافی

مراحل اجرای میلگرد بستر
1 -انتخاب میلگرد بستر مناسب با توجه به عرض دیوار :
دیوارهای با عرض 15 سانت : میلگرد بستر با عرض 5.11,11 سانت
دیوارهای با عرض 15 سانت : میلگرد بستر با عرض 5.11,11 سانت
دیوارهای با عرض 10 سانت : میلگرد بستر با عرض 5.5,5 سانت

2 -مشخص کردن محل قرارگیری گیرهها )یا والپست های منقطع( روی ستون ها )دیوار برشی و ...( در یک تراز مشخص. سپس نشان گذاری آکس آن ها و
محل سوراخ کاریروی ستون ها )در عضو سازه ای بتنی( جهت تعیین محل قرارگیری گیره ها )یا والپست های منقطع( در اعضای فلزی گیره)یا والپست
های منقطع( جوش داده می شود.
3 -سوراخکاری محل های مشخص شده با دریل و جایگذاری رو...ل پالک در محلهای سوراخ شده )در عضو سازه ای بتنی( .
4 -اتصال و پیچ کردن گیره )یا والپست های منقطع( در محل رولپالک.
5 -جا انداختن قالب داخل گیره.
6 -قرار دادن یونولیت یا پشم سنگ ضد رطوبت بین دیوار و ستون به منظور جداسازی دیوار از عضو سازه ای) ستون یا دیوار برشی و ...( . جداسازی میبایست
به اندازه حداقل 3 سانتی متر از کنار ستون )دیوار برشی و ...( صورت گیرد. مصالح تراکم پذیر می تواند یونولیت باشد .
7 -اجرای دیوار با بلوک یا سفال و .. سپس قرار دادن میلگرد بستر روی واحد بنایی و بعد اجرای مالت ) رعایت همپوشانی میلگرد بستر با قالب نصب شده
در گیره(
8- -حدکثر فاصله میلگر های بستر ماکزیمم دو مقدار )450میلیمتر یا یک ردیف درمیان( طبق نشریه 729 - این فاصله نباید از 500 میلیمتر تجاوز کند.
9 -استفاده از میلگرد بستر در رج آخر یا ما قبل آخر. در این مرحله الزم است که تیر سقف از دیوار, توسط مصالح تراکم پذیر جدا شود. جداسازی میبایست
به اندازه حداقل 5.2 سانتی متر از زیر تیر صورت گیرد. مصالح تراکم پذیر میتواند یونولیت باشد.
10 -در دیوارهای با طول بیش از 3 متر , طول همپوشانی میلگردهای بستر برابر 75d(d:قطر مفتول میلگرد بستر( باید رعایت گردد. که در مفتول های
4میلیمتری این طول برابر 30 سانت می باشد .

🟣آدرس دفتر: بلوار پیروزی _ بین پیروزی59و61 _ پلاک59
🟣آدرس انبار: بلوار فکوری _ فکوری5 _ پلاک4

بیشتر

تماس با ما

در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم یا اطلاعات زیر با ما در تماس باشید
Loading ...