ساره هارونی مشاور طب سنتی
سلام

من ساره هارونی مشاور طب سنتی هستم

بهترین مشاور طب سنتی

بیوگرافی

من ساره هارونی مشاور:
●سونوگرافی کل بدن ازروی زبان.
●زبانشناسی
●تسلط برکف دست شناسی.
●درمان به وسیله داروهای گیاهی و استاندارد با مهر تاییدیه آلمان.
●تایید وزارت بهداشت و درمان و سیب سلامت.
●انجام حجامت
●مشاوره ودرمان انواع بیماریها.
●اخذ نمایندگی رسمی فروش چای, نسکافه, دمنوش وانواع موادکافئین دار از شرکت پارس نیوشانیک.

[خلط]:
● خلط مادهای رطوبی و روان است. غذا در اولین مرحله از هضم به خلط تبدیل میشود و این خلطها دو نوع هستند:
1- (خلط نیک:)
خلطی که میتواند به تنهائی یا به همراه خلطی دیگر, جزئی از اجزای تشکیل دهنده مزاج شود و خود را همانند آن نماید تا بتواند مواد ت...حلیل رفته مزاج را جبران کند.
2-(خلط بد):
خلطی است زائد و اضافی, بیمصرف و تباه که قابلیت تبدیل به خلط نیک را ندارد, مگر در شرایط نادر, و لازم است برای حفظ سلامتی بدن, تن را از وجود او پاک کرد.

● اخلاط چهارگانه:
مقدار و نسبت ترکیب این اخلاط در بدن هر شخصی و در اندامهای هر فردی, یکی از چهار طبع یا مزاج گرم, سرد, تر و خشک را بهوجود میآورد؛ این نظریه ریشه و اساس طب اخلاطی است. یعنی اگر کسی سوخت و ساز بدنش بالا باشد مزاجش گرم است. اگر شخصی رطوبت بدنش زیاد باشد مزاجش مرطوب است و افرادی هم دارای مزاج سرد یا مزاج خشک هستند. البته مزاج افراد معمولاً ترکیبی از دو مزاج است؛ مانند کسی که بدنش در هنگام لمس گرم و مرطوب است دارای مزاج گرم و مرطوب میباشد و افرادی هم داری مزاج گرم و خشک, سرد و مرطوب یا سرد و خشک میباشند. مزاجشناسی (temperamentology) یک نوع تخصص در طب سنتی ایران است.
اخلاط جمع واژه خلط است. طب سنتی رایج ایران نیز بر پایه طب اخلاطی است و نیز از هر کدام از خلطهای فوق طبایع و مزاجهای چهارگانه به وجود میآید و به همین منوال هر کدام از طبایع مثال جهان بیرون و نماینده فصلها و عناصر چهارگانه موجود در طبیعت هستند,
به ترتیب: خون که گرم و تر است بمثابه فصل بهار و باد, صفرا که گرم و خشک است بمثابه تابستان و آتش, سودا که سرد و خشک است به مانند پاییز و خاک و بلغم که سرد و تر است همانند زمستان و آب.
● عناصر چهارگانه به ترتیب عبارتند از: آتش, باد, آب و خاک. استادان فلسفه میگویند که طب اخلاطی بخشی از فلسفه بوده و بنابراین طب سنتی برگرفته از طبیعیات فلسفه است.
 تاریخ طب سنتی ایران نشان میدهد که بیشتر پزشکان سنتی فیلسوف بودهاند (مانند ابن سینا و رازی).
در طب سنتی مراحل هضم غذا به چهار مرحله تقسیم میگردد که آن را گوارش چهارگانه (هضمهای اربعه) مینامند, در اثر این فرایند با هضم غذا خلطهای چهارگانه صفرا, خون, بلغم و سودا بهوجود میآیند که این مواد به آرامی جذب بافتها و یاختهها (سلول) میشوند.
مراحل گوارش چهارگانهویرایش

گوارش در شکم (هضم معدی) که خوراک تبدیل به مایعی بنام کشکاب (کیموس) میشود, این مایه از راه سیاه رگ باب (Port), به کبد میرود.

گوارش مرحله دوم گوارش کبدی است که کشکاب طی مراحلی در کبد تبدیل به خلط میگردد (همان چهار مایع روان و سیّال خون, صفرا, بلغم و سودا)

هضم در عروق (تغییرات مواد در جریان خون), خلط از راه رگها به سوی اندام مربوط میرود.

گوارش در اندامها (بافتها), خلط آماده جذب و تبدیل شدن به اندام مربوط میشود.

مواد زائد گوارش اول (مدفوع) از روده, مواد زائد گوارش دوم (ادرار) از نفرون (کلیه)ها,
مواد زائد گوارش سوم و چهارم (عرق, چرک, مو, ناخن, ترشّحات گوش و بینی و غیره) از راههای مختلف از بدن بیرون میروند.
اختلال در دفع مواد زیاد هر یک از این مراحل چهارگانه سبب بروز بیماری میشود.
برای تولید خلطهای خوب (خلط جَیِد) دو شرط وجود دارد:
1.سالم بودن غذا.
2.سالم بودن جگر.
کشکاب سالم که منشاء تولید اخلاط و باعث حفظ سلامتی بدن است در اثر خوردن خوراک سالم و مناسبِ سن و سال و مزاج به وجود میآید.
به زبان طب جدید اگر تعادل مواد موجود در خون مثل: چربیها (لیپیدها), قندها و ادرار ترش به هم بخورد بیماری چربی خون (هایپرلیپیدمی), مرض قند (هایپرگلایسمی) و نقرس به وجود میآید.
اگر عملکرد طبیعی هر یک از اندامهای بدن مختل شود, آن اندام دچار سوء مزاج میشود و مثل سوء مزاج معده یا جگر. اختلال در تولید اخلاط یا مربوط به غذای مصرفی است یا اختلال در عملکرد کبد یا معده یا اشتراک منفی چند مورد.
اختلال در عملکرد طبیعی هر کدام از اعضا مسبب سوء مزاج در آن عضو می باشد. شناخت سوء مزاجها و راه درمان آنها در مراحل ابتدایی راهگشای بسیاری از مشکلات بهداشت عمومی و بیماریها است.

[سوء مزاج]
سوء مزاج دو گونه است: ساده و مادی. روی هم رفته 12 نوع سوء مزاج وجود دارد:
1.گرم ساده 2.گرم خشک بدون ماده 3.گرم و تر 4.گرم مادی صفراوی
5.گرم و تر با ماده بلغمی بدون ماده 6.سرد ساده 7.سرد خشک ساده
8.سرد و تر ساده 9.سرد خشک مادی سوداوی 10.سرد تر با مادی بلغمی لزج 11.مرطوب ساده 12.خشک ساده.
خلط, رطوبتی است داخلی و در جریان و جایگاه طبیعی آن رگهاست و اندامهایی که میان تهی باشند مانند معده و جگر و سپرز و زهره و این نوع از خلط از غذا بدست آمده و بعضی خلطها خوبند و بعضی بد هستند. آنچه نیک باشد, آنست که اندر تن مردم اندرفزاید و به بدل آن تریها که خرج میشود, بایستد و آنکه بد باشد, آنست که به این کار نشاید و آن, آن خلط باشد که تن از او پاک باید کرد به داروها؛ و خلطها چهارگونه است: خون است و بلغم و صفرا و سودا.
تبها و بیماری که از خلطهای لزج و فاسد تولد کند.

[برای رفع خلط پشت گلو یا تلخی دهان]
+ دم کرده لیمو عمانی باکمی زنجبیل ونبات به مدت 21 روز مصرف شود .

[طبع های چهارگانه,مزاج افراد و نحوه تشخیص آنها]:

به اعتقاد قدیما ,چهار عنصر اصلی هستند که مدار وجود کائنات و عالم ماده و جهان جسمانی را تشکیل می دهند  که این عناصر اربعه یا چهارگانه عبارت است از : آتش , باد یا هوا , آب و خاک ؛ از ترکیب عناصر اربعه یعنی آتش, هوا, آب و خاک حالت اخلاط اربعه در انسان به وجود می آید که خصوصیات همه آن عناصر را دارد ولی گاه به خاطر وراثت و شرایط اقلیمی مانند آب و هوا, دما و نوع تغذیه بعضی از این عناصر موجود در بدن آدمی بر دیگری غلبه می نماید .
در بدن انسان چهار نوع خلط وجود دارد که آنها را اصطلاحاً “اخلاط اربعه” می نامند. اخلاط اربعه عبارت اند از:
صفرا , خون , بلغم و سودا .
در حالت طبیعی, اخلاط اربعه در بدن هر شخص سالمی باید به حالت تعادل باشد تا ادامه زندگی و حیات او مقدور باشد , در غیر این صورت, هر کدام از آن ها که غلبه نماید, خطرناک است و نیز مشخص کننده نوع مزاج غالب در فرد است؛ به عنوان مثال:اگر در فردی صفرا غلبه نماید وی را صفراوی مزاج,
و اگر خون غلبه کند, او را دموی مزاج,
و اگر بلغم غلبه یابد, بلغمی مزاج
می نامند؛ هم چنان که اگر در شخصی سودا غلبه نماید, او را سوداوی مزاج می گویند.
هر کس با طبع و مزاج خاصی به دنیا می اید. که همان طبیعت اولیه یا مزاج ذاتی انسان نامیده می شود . که اگر بتوانیم مزاج خود را تشخیص دهیم می توا نیم بیماری خود را درمان کنیم 
حتما برای شما پیش امده است که وقتی مثلا ماست یا ترشی می خورید بدنتان بیحال شود و یا در مفا صلتان دردی ایجاد می شود .این نشانه آن است که سردی به شما غلبه کرده است و یا شخصی دیگر با خوردن خرما یا کشمش بدنش به خارش میافتد و جوش می زند .به علت اینکه گرمی در آن شخص غلبه کرده است .

[مزاجهای چهار گانه]:
کل هستی دارای مزاج است .و از چهار عنصر تشکیل شده است که عبارتند ازآب ,باد ,خاک ,اتش. بدن انسان نیز از این چهار عنصریا ماده اصلی تشکیل شده است.که به صورت اخلاط چهار گانه صفرا ,سودا دم وبلغم در بدن وجود دارند .
این اخلاط به صورت ترکیباتی مایع هستند . وقتی غذا می خوریم در کبد تغییر ماهیت داده و بعد از فعل و انفعالاتی که در ان صورت می گیرد ,مزاج انسان را تشکیل می دهد .که عبارتند از مزاج صفراوی ,سوداوی ,دموی وبلغمی.
طبع صفرا گرم وخشک ,طبع بلغم سردو تر است,طبع سودا سردو خشک وطبع دم گرم وتر است .
هر کدام از این مزاجها دارای خصوصیات روحی وجسمی خاصی است که با شناخت این خصوصیات میتوانیم مزاج خود را تشخیص دهیم .و بیماری خود را درمان کنیم .

علائم مزاج صفراوی :زردی رنگ پوست ,زبان و چهره هادر انها نمایان است .بدن این افراد گرم و خشک است وبه همین دلیل به اگزمای پوستی دچار می شوند این افراد در بین غذا اب زیاد می خورند . کم حوصله هستند ,اندام ورزشکاری دارند ,دهان خشک و تلخ دارند و به علت خشکی زیاد اشتهای زیاد ندارند.

علائم مزاج بلغمی :سفیدی رنگ پوست,زبان وچشمهادر آنها نما یان است.به علت سردی و رطوبتی که در دارند درد های استخوانی آنها زیاد است بیشتر مواقع آب از دهانشان سرازیر میشود .پر خور, شوخ طبع, اسان گیر هستند میل جنسی ضعیف و ناتوان دارند و در کارها کند هستند.

علائم مزاج سوداوی: تیرگی رنگ پوست و ته چهره این گونه افراد سیاه است .دیر تر از سایر مزاجها بیمار میشوند .مغرور, یک دنده, عصبی هستند و خود را بهتر از دیگران میدانند .میل جنسی زیاد ولی ناتوان دارند .کم حوصله ,وسواس ,ترسو گوشه گیر وخجالتی ,جدی در محیط کار و به دلیل سردی وخشکی یبوست دارند .

علائم مزاج دموی:سرخی رنگ صورت چشمها و زبان این افراد نمایان است .میل به خوردن چیزهای شیرین دارند . دست و پای ضخیم دارند افرادی خوش بین و غیر احساس هستند .و کمتر از دیگران مریض میشوند .فعال وپر انرژی هستند امادگی ابتلا به بیماریهای خونی و سکته های قلبی و مغزی و فشار خون دارند طعم دها نشان شیرین است و پوست بدنشان گرم ومرطوب است.

[درمان غلبه مزاجها]:
اگر یکی از مزاجها بر انسان غلبه کند او را بیمار می کند .که برای درمان هر کدام از مزاجها باید از غذاها و خوردنیهای مخالف آن مزاج استفاده کرد .مثلا برای مزاج صفرا وی که گرم و خشک است باید از غذا های سرد و تر استفاده کرد .و برای مزاج سودایی که سرد و خشک است باید از غذاهای گرم و تر استفاده کرد .برای مزاج بلغمی که سرد و تر است باید از غذا های گرم و خشک استفاده کرد .و برای مزاج دموی که گرم و تر است باید از غذا های سرد و خشک استفاده افراد گرم مزاج, معمولا رنگ پوستشان گندم گون است تحمل حرارت و گرما را ندارند در کلامشان, تند صحبت میکنند و اندام لاغری داشته و افرادی برون گرا هستند
در حالی که افراد سرد مزاج, بالعکس این اشخاص هستند.
وقتی سردی و رطوبت در معده زیاد شود:
● چند برابر شدن اشتها
●ریزه خواری
●دیر هضم شدن غذا در معده
●نفخ
●بزرگ شدن شکم
+ بخاطر همین بعضی افراد لاغر یا دارای کمبود وزن شکم بزرگی دارند.

[تاثیر مزاج در زندگی]:
مزاج در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله تفکرات, تخیلات, عواطف انسانی و سایر مسائل روحی و جسمی او تاثیرگذار است, به طوری که حتی تعیین شغل و علاقههای یک فرد تحت تأثیر نوع مزاج او است.
طبق تقسیم بندی کلی که انجام شده است, مزاجها در انسان به دو نوع مزاج گرم و سرد تقسیم میشوند که از این میان, مزاج گرم به دو نوع مزاج گرم و خشک و گرم وتر دسته بندی میشود.

[فهرست غذای طبع گرم و سرد]:
در مورد سردی و گرمی مزاج آدمها و در روش تشخیص اون باید گفت معمولا آدمایی که مزاج گرم دارند با خوردن گرمی ها به شدت واکنش نشون می دهند مثل زدن جوش و... و آدمای سرد مزاج با خوردن چیزای سرد دچار بهم ریختگی سیستم گوارشی می شوند ادمای معتدل هم واکنش عادی نسبت به خوردن مواد گرمی و سردی دارند.

[فهرست مواد غذایی گرم و سرد]:
میوه ها و دانه های گرم و تر مثل:
انجیر , انگور , بادام زمینی , بادام شیرین , بادام کوهی , به , تخم خربزه , توت (شاه توت) , انواع توت ها , خربزه , هویج ( زردک) , سیب , شلغم , کدو , کنجد , گلاب , لوبیا قرمز

● میوه ها و دانه های گرم و خشک:
انبه , بادام کاغذی , بادمجان (خیلی گرم و خشک) , تخم شربتی , بولاغ اوتی , پرتقال , پسته , پونه (خیلی گرم و خشک) , پیاز (خیلی گرم و خشک) , پیه ( دمبه) , ترب (خیلی گرم و خشک) , تره , جعفری, دینارویه , چای , خردل ها , خرما , خرمالو , دارچین , روغن , ریحان , زرد چوبه , زعفران , زنجبیل , زنیان , زیتون , زیره سیاه , سیر , شنبلیله , فلفل (خیلی گرم و خشک) , فندق , کرفس , کشمش انگور سیاه ( مویز) , کلم , کنگر , گردو , گل سرخ (خیلی گرم و خشک) , لپه , مرزه , موسیر , موم عسل , نارگیل , نخود , نعناع , عرق بهار نارنج , هل .

● غذاهای گرم و تر :
عسل , نخود , آب آبگوشت , گوشت بوقلمون , شیر میش , گوشت غاز (پرنده) , گوشت گوسفند , گوشت مرغ خانگی , گوشت مرغابی و اردک , میگو (روبیان) , گوشت بلدرچین , گوشت کله , جگر , خورشت بادمجان , خورش قورمه سبزی , آبگوشت به , آبگوشت کلم قمری , آب شور , کره , خامه , روغن , نیمرو , تخم مرغ , گوشت بز.

● غذاهای گرم و خشک:
گوشت آهو , شیر شتر , گوشت شتر , گوشت شتر مرغ , گوشت کبوتر , کوهان شتر(خیلی گرم و خشک) , گوشت گاومیش , گوشت گنجشک , گوشت لک لک , نمک طعام (خیلی گرم و خشک) , گوشت اردک , خورش فسنجان .

● میوه ها و دانه های معتدل :
برگ چغندر , برنج , تمشک , چغندر , عدس , عناب , گرمک , گندم , قهوه , کاسنی , کاهو , موز .

● غذاهای معتدل :
شیر گاو , گوشت کبک , گوشت کبک دری , کوکو سبزی , فرنی , کوفته , کشک بادنجان , شیر برنج , نان فطیر .

● میوه ها و دانه های سرد و تر :
اسفناج , آلو , انار , باقلا , بالنگ , بامیه , خرفه , پنیر , خیار , دوغ , زردآلو , کدو (تخم) , کدو حلوایی , گلابی , هلو , هندوانه ,

● میوه و دانه های سرد و خشک :
ارزن , ازگیل , انار ترش , تمبر هندی , جو , ذرت , ریواس , زرشک , سرکه , سنجد , شاه بلوط , گشنیز , گیلاس , لیمو امانی , لیمو ترش , لیمو شیرین , ماش , نارنج , نشاسته.

● غذاهای سرد و تر :
شیر بز , ماست , دوغ , مرغ ماشینی , قره قروت , شیر بز , ماهی ,
غذاهای سرد و خشک:
کشک , گوشت گاو .

(این قانون مصرف سردیهاست : اگر پنیرمیخورید حتما با گردو خورده شود , اگر ماست و دوغ میخورید حتما با یک قاشق چایخوری زنیان خورده شود , اگر ماهی میخورید با خرما خورده شود , اگر برنج میخورید با زیره خورده شود , مرغ را حتما با گرمی خورده شود , و هر چیز سرد دیگر با گرمی هائی مثل عسل و خرما و دیگر غذاهای گرم.)

[نشانه های طبع ها]:
گرم_و_خشک(صفرا):
مزه دهان تلخ,رنگ زبان زرد,تشنگی,زبری پوست,زردی چشم,کدری ادرار,عصبی شدن,سیاهی رفتن چشم,سرگیجه,گرمی بدن ,دیدن خوابهای بد,یبوست,تندخویی,بهانه جویی

● طبع_گرم_و_تر (دم):
مزه دهان شیرین,رنگ زبان قرمز,لزج بودن اب دهان,خارش بدن,بروز جوش در بدن,سنگینی سر,خمیازه کشیدن,چرت زدن

● طبع_سرد_و_تر(بلغم):
مزه دهان ترش,رنگ زبان سفید,سردی پوست,دیر هضم شدن غذا,میل به خواب زیاد,جاری شدن اب از دهان,رقیق بودن اب بینی,درد کمر,دردبدن,درد پاها,ضعف بینایی,تپش قلب,تولید کرم در انتهای روده بزرگ, حجم زیاد ادرار

● طبع_سرد_و_خشک(سودا):
مزه دهان شور,لاغری,پژمردگی,رنگ زبان سیاه,خستگی,افسردگی,خودخوری,سوزش هنگام بول کردن,رنگ تیره ادرار,بوی بد دهان,تاریکی چشم,سوزش معده,فکر زیاد,خواب اشفته,دلتنگی,بی قراری,مشکلات عصبی,رنگ تیره مدفوع.

● چگونه از رنگ زبان خود بیماری مان را تشخیص دهیم؟
همانطور که می دانید زبان بخش منحصر به فردی از بدن انسان است که برای هر یک از ما بسیار مهم است. ارتباطات و صحبت کردن ما, غذا خوردن, حفظ بهداشت دهان و دندان بخشی از وظایف کلیدی آن است.
اما جالب است که بدانید زبان انسان میتواند کارکرد بسیار ویژهای, ورای وظایف معمول و مرسوم خود داشته باشد, میتوانید با مشاهده آن اطلاعات کافی از بقیه ارگانهای بدن دریافت کنید. یک پزشک با تجربه با نگاه کردن به زبان بیمار میتواند اطلاعاتی از قبیل
تاثیرمحیط اطراف, نوع رژیم غذایی بیمار و شیوه زندگی و بیماریهای سیستمیک و بیماریهای درونی که بدن را تحت تاثیر قرار میدهد را دریابد. پس شما به عنوان یک پزشک اگر یک آینه در دست دارید میتوانید همین الان با مشاهده زبان از رازهای زبان آگاه شوید و بیماریهای سیستمیک و بیماریهای درونی بیمارانتان آگاه شوید
 
+زبان سالم چه خصوصیاتی دارد؟
رنگ زبان «سالم» همیشه یکنواخت صورتی, و این ارگان همیشه مرطوب, بدون پلاک, لکه ها, شیارها و زخم بوده که این نشان میدهد که سیستم معده و دستگاه گوارش سالم و عملکرد خوبی در روند هضم غذا دارند.
 
● پلاکهای سفید نازک:
چنین زبانی معمولا نشان دهنده مشکلات کبد و یا دستگاه گوارش است. بر اساس نشانه های موجود معمولا تشخیص دقیقی را نمیتوان برای چنین بیمارانی مطرح کرد (میتوان آن را به عنوان معده اسیدیته با PH کاهش یافته و یا زخم معده تلقی کرد), ولی در این مورد بهتر است به یک پزشک متخصص مشورت کنید.
 
● وجود یک لایه ضخیم از پلاکهای سفید:
اگر زبان با یک لایه ضخیم از پوشش سفید تحت پوشیده شده باشد میتواند نشانه بدی باشد که برخی از ارگانها در بدن طور کامل نمیتواند انجام وظایف فیزیولوژیکی خود را در حفظ سلامتی انجام دهند. همچنین ممکن است حضور عفونت ویروسی را نشان دهد.
 
● پلاکهای زرد رنگ:
این نوع از پلاک نشان دهنده مشکلات کبد یا کیسه صفرا است و همچنین میتواند نشانهای از نوع تغذیه ضعیف و یا هضم ضعیف غذا باشد.
 
● زبان جغرافیایی (پلاکهایی با حدود متغییر و نامشخص):
زبان جغرافیایی, یک نشانه مطمئن از بیماریهای دستگاه گوارش است اگر شیارهای موجود عمیق باشد که شبیه ترک باشند این حالت افزایش میزان قند خون نشان میدهد. برای ایجاد یک تشخیص دقیق مشورت با یک متخصص کمک خواهد کرد.
 
● زبان سفید رنگ پریده:
زبان رنگهای سفید و یا رنگ پریده به احتمال زیاد نشانهای از مشکلات در ارتباط با دستگاه گوارش است. چنین رنگ معمولا با اسهال, دست یا پای سرد بیمار, خستگی و نفخ همراه است.
این رنگ پریدگی میتواند نشانهای از خشکی زبان, کمبود خون, و حتی معمولا توسط یک احساس اضطراب, سرگیجه, اختلال در حافظه, بیخوابی, آنمی همراه است.
 
● زبان سرخ (strawberry tongue):
زبان به رنگ قرمز روشن تقریبا همیشه نشان دهنده وجود عفونت در بدن است. نقطه های قرمز روی زبان ممکن است درجه حرارت, و یا التهاب در خون نشان میدهد. در کودکان ممکن است در نتیجه پاسخ ایمنی به عفونت باشد و رنگ قرمز-تیره نشانهای از مشکلات کلیوی و یا مسمومیت است.
 
● زبان با نوک قرمز:
نوک قرمز زبان نشان دهنده کم کاری قلب است. با توجه به این واقعیت, نوک قرمز زبان بدون هیچ نشانهای از بیماری ممکن است آشفتگی عاطفی را نشان میدهد.
 
● زبان قرمز در لبه ها:
این رنگ قرمز در لبههای زبان نشان دهنده مصرف بیش از حد غذاهای ادویه دار و چرب, و نیز مصرف الکل است. با این حال, با توجه به طب شرقی این حالت میتواند حالتی از خشم و یا در نتیجه نارضایتی طولانی مدت نشان میدهند.

● زبان بنفش رنگ:
در اغلب موارد, این رنگ از کمبود ویتامین B2 ایجاد میشود. همچنین میتواند در زنانی که یک دوره بسیار سخت قاعدگی را تجربه کردهاند , و یا افرادی که دارای تجربه درد مزمن بودهاند رخ میدهد.
 
● زبان آبی رنگ:
اگر بیمار زبان آبی رنگ داشته باشد نشانه یک سیگنال اورژانسی به فوریتهای پزشکی است. این نشان میدهد که بافت در میزان ناکافی اکسیژن دریافت میکنند. همچنین ممکن است نشانهای از بیماریهای قلبی, عروق خونی, اختلال عملکرد قلب و یا راههای هوایی است.
 
● زبان زرد رنگ:
اگر زردی زبان در یک مدت زمان طولانی نیست, میتواند نشانهای از بیماری کبد یا صفرا باشد. اگر قسمت جلو از زبان زرد باشد یک نشانه مطمئن از هپاتیت است.
 
● زبان سبز رنگ:
رنگ تیره یا سبز میتواند در یک مسمومیت قوی از بدن, از جمله الکل ظاهر میشود.
در طب چینی بیان شده که زبان یک فرمت از قلب است, بنابراین دانستن رازهای زبان به شما در تشخیص بیماریهای بیمارانتان بسیار کمک کننده میباشد.

● هر قسمت از زبان بیانگر چیست؟
از منظر طب سنتی چین:
نوک زبان نشان دهنده تغییرات پاتولوژیک در قلب و ریهها

طرفین زبان منعکس کننده تغییرات کبد و کیسه صفرا

همچنین وضعیت مرکز زبان به تغییرات پاتولوژیک طحال و معده

و ویژگیهای ریشه زبان به تغییرات کلیهها, رودهها و مثانه مربوط می‎شود.

در این مورد ویژگیهایی شامل: رنگ, رطوبت, اندازه, شکل و پوشش و بار زبان مورد بررسی قرار میگیرد که دو ویژگی مهمتر آن در امر تشخیص, رنگ و پوشش زبان است.

[وقتی رنگ زبان خبر میدهد از سِرّ مزاج]
از رنگ زبان می‎توان به مزاج شریان‎ها و وریدها در بدن به طور قوی پی برد و نیز از مزاج دستگاه گوارش آگاه شد؛ همچنین جهت تشخیص سوء مزاج این اعضاء, تغییرات رنگ زبان به تناسب مدنظر قرار می‎گیرد, برای مثال از روی رنگ سفید, زرد, قرمز یا سیاه زبان و همچنین نوع بافت شل, سفت, ترکدار یا رطوبت و خشکی آن میتوان به نوع مزاج و بیماریهای مزمن فرد پی برد:

زبانی که رنگ قرمز کمرنگ دارد و مرطوب است, نشاندهنده تعادل بدن است,

زبان خیس و آبکی که رگههایی از کف روی آن دیده شود, نشاندهنده طبع سرد فرد است.

زبان خشک و زرد, نشاندهنده غلبه حرارت در بدن ناشی از بیماری یا صفراوی بودن مزاج است.

سفیدی زبان, بلغمی بودن مزاج را نشان میدهد.

اگر زبان تیره باشد, نمایانگر غلبه سودا بر بدن است.

پس:
سفیدی روی زبان, احساس طعم گس, بی مزگی یا ترش مزگی, سفیدی و رطوبت دهان: زیادی بلغم

 زردی روی زبان, تلخ مزگی و زردی دهان: زیادی صفرا

 سیاه و خاکستری شدن روی زبان, شور مزگی و تیرگی دهان: زیادی سودا

قرمزی زیاد روی زبان, شیرینی و قرمزی دهان: زیادی خون

[سوء مزاج کبد و معده]:
در مبحث سوء مزاج سرد کبد که یکی از مهمترین بیماریهای کبد از منظر طب سنتی است, سفیدی رنگ زبان به عنوان یکی از شاخصهای تشخیصی مطرح شده است.
همچنین در بسیاری از بیماریهای معده مانند سوء مزاج سرد معده و سایر موارد غلبه اخلاط بیماری زا, به خشکی یا رطوبت زبان, انواع پوشش زبان و وضعیت لعاب دهان به عنوان شاخصهای تشخیصی اشاره شده اگر معده و کبد گرم دارید, ریواس بخورید.

[نشانههای تشخیصی زبان]:
در منابع طب سنتی ایران, محور اصلی تشخیص سلامت و بیماری افراد براساس یک سری از نشانههای بالینی میباشد که براساس نحوه گزارش آنها, علائم و دلائل نام گرفتهاند و استفاده از آنها به شناخت مزاجهای صحی (سالم) افراد و همچنین شناخت بیماریها کمک میکند

[رنگ زبان و وجود بیماری در سایر اندامها]:
بیشتر اوقات رنگ زبان بر وجود بیماریهایی در سایر اندامها دلالت میکند, به عنوان مثال:

در تبهای شدید: رنگ زبان سیاه و درشت میشود.

در بیماری یرقان: در برخی شرایط رنگ زبان سفید و رنگ پوست و دیگر اعضاء بدن متمایل به زردی است که به دلیل عدم ریختن صفرا به معده, باعث سردی و تولید بلغم می‎شود و اثر آن بر زبان ظاهر میگردد.

در بیماری صرع: رنگ زبان زرد و رگهای زیر زبان سبز می‎شود.

در بیماری نسیان (فراموشی): رنگ زبان سفید گشته

و در برخی انواع ورم غشاء مغز: زبان در ابتدا زرد رنگ گشته و به مرور زمان رو به سیاهی می‎رود.

[ورمهای زبان]:
ورمهای زبان بسته به عامل و نوع ماده ایجادکننده آن به انواع دموی, صفراوی, بلغمی و سوداوی تقسیم میگردند که هر کدام نشانههای اختصاصی دارند:

ورم دموی:
 قرمزی, احساس درد در زبان و اندک آمدن بزاق دهان

ورم صفراوی:
زردی, درد و سوزش شدید زیان

ورم بلغمی:
سفیدی زبان و جاری بودن آب دهان

ورم سوداوی:
سیاهی زبان, خشکی مخاط و کم بودن شدید آب دهان

این نشانهها به همراه سایر نشانههای مرتبط, نشان از غلبه خلط خاص در بدن دارد.

[مزه و وضعیت حس چشایی زبان]:
در کلیه حالات, اصل تشخیص منوط به مزه غالب و همیشگی دهان است.

در غلبه شدید صفرا,
دهان همیشه تلخ است و اگر غلبه ضعیف باشد, تلخی احساس نمی‎شود مگر در زمان خورد و چشیدن غذاها هر چند آن غذا شیرین باشد.

در غلبه خون یا بلغم حلو,
دهان شیرین است.

ترشی دال بر بلغم
حامض (ترش) یا سودا میباشد.

و شوری بر بلغم شور دلالت دارد.

تأکید بر استدلال مزه دهان, به بیماریهای مختلف, مختص عضو خاصی نمیباشد و عموماً در اکثر بیماریهای اعضاء مهم بدن, این شاخص به عنوان نشانه تشخیص بیماریهای اعضاء مذکور حتی بیماریهای عام بدن مانند سوء مراج عام قید شده است.

[ثقل, احساس سنگینی زبان]:
در هنگام ثقل زبان, در صحبت کردن تغییر به وجود میآید و ادای حروف به گونهای که باید صورت گیرد امکان پذیر نیست. ثقل زبان یکی از نشانههای غلبه رطوبت در بدن و اعضاء خصوصاً مغز یا غلبه رطوبت در کل بدن در سوء مزاجهای تر میباشد.
استرخاء یا سستی زبان نیز می‎تواند در بیماری‎های سوء مزاج نر مغز, التهاب ورمها و ضربههای مغزی به عنوان نشانه تشخیصی مطرح گردد.

[اندازه زبان]:
بزرگی زبان عمدتاً نشانه غلبه رطوبت در بدن یا اعضاء خصوصاً مغز است.
در واقع هرگاه بزرگی زبان به اندازهای برسد که در دهن نگنجد, علت آن رطوبتهای اضافی است که از سر به سوی زبان حرکت میکند و اجزای زبان را مرطوب میکند.
همچنین ضخامت یا لاغری زبان, غلبه رطوبت یا خشکی را نشان میدهد

[شقاق زبان]:
شقاق و ترک زبان دو علت عمده دارد:

خشکی مفرط در مغز:
جهت تشخیص قطعی خشکی مغز, سایر نشانه‎ها مانند بی خوابی و دیگر آثار خشکی مغز نیز بررسی میگردد.
و
تجمع اخلاط سوخته در معده یا غلبه اخلاط بیماری زا در معده و صعود بخارات حاصل از آنها:
به علت این که منشاء این بخرات, اخلاط مختلف در معده است, برای تشخیص اخلاط باید باید مزه و رنگ زبان و سایر علائم وجود خلط در معده بررسی شود.

[جفاف یا خشکی زبان]:
جفاف یا خشکی زبان, علامت دیگری است که به عنوان نشانه‎ های دال بر غلبه گرمی و خشکی یا وجود اخلاط غلیظ و چسبنده در بدن خصوصاً در معده مطرح گردیده است.

[میکروب معده]:
اگر از ما بپرسند علت زخم معده و اثنی عشر چیست, ممکن است به عادت های غذایی مانند مصرف غذاهای ادویه دار, قهوه یا الکل اشاره کنیم. اما با وجود تعجب بسیار, باید گفت آنچه می خوریم و می نوشیم نقش اصلی را در ایجاد زخم ندارد. به عبارت دیگر باید نگرش جدیدی نسبت به زخم های گوارشی پیدا کنید.
زخم گوارشی یا به زبان علمی «اولسر پپتیک» قرن هاست که انسان را گرفتار کرده و علت دقیق آن نیز تا چند وقت پیش نامعلوم بود. در دهه 1940 دکتر «ای استون فریدبرگ» از دانشکده پزشکی هاروارد باکتری مارپیچ غیرمعمولی را در معده افراد مبتلا به «اولسر پپتیک» یافت.
● ملاقات با میکروب زخم آفرین
معده شما یکی از بهترین جاها برای رشد یک میکروب است. در واقع «هلیکوباکتر پیلوری» تنها باکتری است که می تواند در معده زنده بماند و رشد کند.
این باکتری بقای خود را مدیون خواص متعددی است که توضیح دهنده قدرت سازگاری منحصر به فرد آن است؛
اول اینکه این میکروب به مقدار کمی اکسیژن برای ادامه حیات نیاز دارد,
یعنی حدود یک پنجم مقداری که انسان ها به آنها نیاز دارند,
دوم اینکه شکل مارپیچی آن به این باکتری اجازه می دهد در میان لایه مخاطی پوشاننده پوشش معده خود را وارد کند, سوم اینکه این باکتری حداکثر هفت پروتئین شلاق مانند دارد که از انتهای باکتری بیرون زده اند و آن را درون لایه مخاطی حرکت می دهند و چهارم اینکه این باکتری دارای گیرنده های مخصوصی است که به آن امکان می دهد راه خود را در میان مخاط بگشاید و به سلول های پوشش معده بچسبد.
«هلیکوباکتر پیلوری» یک خاصیت دیگر هم دارد که از همه مهم تر است. این باکتری می تواند مولکول های «اوره» (ماده شیمیایی که در بافت ها و مایعات بدنی انسان وجود دارد) را تجزیه کند. این فرآیند باعث ایجاد آمونیاک و دی اکسید کربن می شود و غلاف ابرمانندی در اطراف باکتری به وجود می آورد و اسید معده که باکتری های معمولی را می کشد, از آن حفاظت می کند. این توانایی برای شکستن اوره امتیاز بزرگی برای «هلیکوباکتر پیلوری» است. اما پزشکان این خاصیت را به امتیازی برای خودشان بدل کرده اند به این ترتیب که با «آزمون تنفسی اوره» وجود عفونت با این باکتری را تشخیص می دهند.
● چه کسی هلیکوباکتر می گیرد؟
بر اساس بهترین تخمین ها حدود نیمی از جمعیت جهان به «هلیکوباکتر پیلوری» آلوده هستند و این میزان شیوع, آن را شایع ترین عفونت باکتریایی در انسان ها می سازد. از آنجایی که این ارگانیسم تنها از طریق آب و غذایی که با مواد مدفوعی عفونی انسان آلوده شده باشند, منتقل می شود, عفونت با «هلیکوباکتر پیلوری» بیش از همه در مناطقی شایع است که ازدحام جمعیت, بهداشت نامناسب و عدم رعایت کافی نظافت وجود داشته باشد. در کشورهای رو به توسعه شیوع عفونت با این باکتری به 80 درصد می رسد. میزان عفونت با این باکتری در یک کشور بر حسب سن و وضعیت اجتماعی- اقتصادی متفاوت است.
در امریکا حداکثر 50 درصد از افراد سالمند دارای این باکتری هستند که در دوران کودکی شان که زندگی سخت تر بود, این باکتری را کسب کرده اند. اما تنها 20 درصد کودکان کم سن در حال حاضر این باکتری را دارند.
● هلیکوباکتر چگونه آسیب می رساند؟
«هلیکوباکتر پیلوری» بر خلاف باکتری های استرپتوکوک و استافیلوکوک که روی پوست یا در گلو قرار دارند (بدون اینکه التهابی ایجاد کنند) همیشه باعث التهاب می شود و در این مورد التهاب معده یا «گاستریت» به وجود می آید.
این باکتری انواع مختلفی از سموم را ایجاد می کند که گلبول های سفید را تحریک می کند تا پروتئین های کوچکی (سایتوکاین ها) را تولید کنند. این مواد به نوبه خود چرخه التهاب را بیشتر تشدید می کنند. سویه هایی از هلیکوباکتر که حاوی یک ژن خاص به نام cagA است, بیشتر از همه آسیب رسان هستند.
با این حال حتی این گونه ها نیز از پوشش معده به سایر نقاط بدن گسترش پیدا نمی کنند.گرچه هر کسی که «هلیکوباکتر پیلوری» داشته باشد, دست کم درجاتی از گاستریت را دارد, ولی اکثریت این افراد بدون علامت هستند و حالشان خوب باقی می ماند. اما حداکثر 3 درصد افراد مبتلا به «هلیکوباکتر پیلوری» دچار زخم پپتیک در معده یا دوازدهه (بخشی از روده که درست پس از معده قرار دارد) و درصد بسیار کمتری از آنها دچار سرطان معده یا نوعی «سرطان لنفاوی (لنفوم) با درجه پایین» به نام MALT می شوند.
سیگار کشیدن خطر زخم های گوارشی و سرطان های مربوط به «هلیکوباکتر پیلوری» را افزایش می دهد و همچنین درمان آنتی بیوتیکی این عفونت را مشکل تر می کند. رژیم غذایی حاوی مقدار زیاد نمک, غذاهای دودداده شده و غذاهای کنسرو شده خطر سرطان معده را می افزایند و بالعکس غذاهایی که حاوی ویتامین ها و سایر مواد آنتی اکسیدان هستند, ظاهراً این خطر را می کاهند. از آنجایی که «هلیکوباکتر پیلوری» شایع است, تعجب آور نیست که پزشکان آن را مسوول بسیاری از بیماری های دیگر هم بدانند.
عفونت با «هلیکوباکتر پیلوری» پس از سال ها ممکن است به «گاستریت آتروفیک» بینجامد؛ عارضه یی که در آن پوشش درونی معده نازک می شود و مقدار کافی اسید تولید نمی کند تا ویتامین B12 را از غذا آزاد کند.
بحث برانگیزتر ارتباط احتمالی بین «هلیکوباکتر پیلوری» و سوء هاضمه بدون زخم یا non-ulcer dyspepsia است, نامی پر طول و تفصیل که برای بیماران علائمی شبیه زخم گوارشی تولید می کند (مثلاً درد در قسمت فوقانی شکم, پری زودرس, آروغ زدن و تهوع) بدون اینکه زخمی وجود داشته باشد.
در حال حاضر بیشتر شواهد حاکی از آن است که
درمان «هلیکوباکتر پیلوری» این علائم را در این گروه از بیماران تخفیف نمی دهد, در حالی که درمان در رفع علائم افراد دارای علائم مربوط به زخم واقعی بسیار موثر است.
پزشکان توافق دارند که «هلیکوباکتر پیلوری» در ایجاد «بیماری ریفلاکس معدی-روده یی» (GERD) بازگشت محتویات اسیدی معده به داخل مری که باعث سوزش سر دل می شود, نقشی ندارد - برعکس, اختلاف نظر در اینجا در این باره است که آیا «هلیکوباکتر پیلوری» ممکن است در واقع با کاهش اسید معده در مقابل GERD محافظت ایجاد کند.برخی شواهد همچنین «هلیکوباکتر پیلوری» را به سایر بیماری ها از کم خونی و فقر آهن گرفته تا مشکلات پوستی و خونی, میزان پایین کلسترول خوب HDL خون و تصلب شرایین ارتباط داده اند. پژوهش های بیشتری مورد نیاز است تا تعیین کند آیا این ارتباط ها واقعاً وجود دارند یا نه.

● تشخیص
آسان ترین راه تشخیص «هلیکوباکتر پیلوری» انجام یک آزمایش خونی است که می تواند پادتن ها یا آنتی بادی هایی را شناسایی کند که در پاسخ به عفونت تشکیل می شوند.
به رغم آسانی انجام آزمایش خون, این شیوه دارای دو محدودیت است؛ اول اینکه نمی تواند میان یک عفونت فعال که باعث بیماری می شود و یک عفونت نهفته که علائمی ایجاد نمی کند, تفاوتی قائل شود و دوم اینکه آزمایش خون نمی تواند بگوید که آیا درمان باعث معالجه بیماری و ریشه کنی باکتری شده است یا نه, چرا که پادتن های ضدباکتری مدت ها پس از نابودی آن در خون باقی می مانند.با این وجود اگر میزان پادتن قبل از درمان بسیار بالا باشد, نشان دهنده عفونت فعال است, در حالی که کاهش شدید پس از درمان بیانگر موفقیت آن است.
دو آزمایش غیرتهاجمی دیگر به پزشکان امکان می دهد که عفونت فعال با «هلیکوباکتر پیلوری» را تشخیص دهند و با دقت بسیار معالجه بیماری را ارزیابی کنند.آزمون جدیدتر میزان پروتئین های باکتری را در نمونه مدفوع شناسایی می کند. حدود 94 درصد بیماران دارای عفونت فعال «هلیکوباکتر پیلوری» آزمایش مدفوع مثبت است و اگر درمان موفقیت آمیز باشد, نتیجه آزمایش تقریباً همه این افراد یک تا چهار هفته پس از درمان منفی می شود.
آزمون قدیمی تر بر توانایی «هلیکوباکتر پیلوری» در تجزیه اوره متکی است.
«آزمایش تنفسی اوره» یک شیوه سریع, دقیق و ایمن برای شناسایی «هلیکوباکتر پیلوری» است و از آنجایی که تنها باکتری های فعال را شناسایی می کند, می تواند برای آزمایش معالجه باکتری به کار رود.اغلب بیمارانی که گمان می رود «هلیکوباکتر پیلوری» داشته باشند, می توانند با یکی از این سه آزمایش غیرتهاجمی تشخیص داده شوند. اما قدیمی ترین آزمایش برای «هلیکوباکتر پیلوری» یک شیوه تهاجمی است که استاندارد طلایی باقی می ماند.
همه بیمارانی که در معرض خطر سرطان معده هستند, باید تحت آندوسکوپی قرار گیرند؛ علائم هشداردهنده که نیاز به آندوسکوپی را مطرح می کنند در ادامه فهرست شده اند.پیش از آندوسکوپی به بیمار یک داروی مسکن داده می شود و یک ماده بی حسی به گلوی او اسپری می شود. سپس پزشکان لوله فیبر نوری آندوسکوپ را از طریق دهان به معده می فرستند. آنها پوشش معده را بررسی می کنند و بیوپسی یا تکه برداری انجام می دهند.
برای تشخیص سریع می توان نمونه بافت معده را از لحاظ وجود آنزیم «هلیکوباکتر پیلوری» که اوره را تجزیه می کند, مورد آزمایش قرار داد.متخصصان آسیب شناسی با استفاده از میکروسکوپ و رنگ آمیزی های مخصوص می توانند خود باکتری را نیز در مخاط معده ببینند و آن را از لحاظ حساسیت به انواع پادتن ها مورد آزمایش قرار دهند.

● درمان:
وقتی صحبت عفونت می شود, همه به یاد آنتی بیوتیک و علاج فوری می افتند. این شیوه برای بسیاری از باکتری ها موثر است, اما نه برای هلیکوباکتر یا میکروب معده .
در طب سنتی گیاهان مفیدی برای از بین بردن این میکروب وجود دارد که پزشک و یا افراد صاحب نظر و با تجربه به بیمار توصیه و تجویز میکنند.

[نمک درمانی]:
نمک در درجه دوم گرم و درجه سوم خشک است.
انواع نمک شامل:
1_ نمک معدنی (سنگ بلوری نمک که بهترین نوع نمک است)
2_ نمک آبی (نمک دریا)

نمک مسهل بلغم و سوداست؛ رطوبات لزج و فساد طعام و تُخَمه (فساد هضم) را از بین میبرد, گرفتگیها را باز میکند, رودهها را شستشو میدهد, سودا را از دورترین نقاط بدن دفع میکند؛ اشتهاآور, نیکو کننده رنگ چهره و مصلح غذاهای سرد است.

بهرهمندی از خواص و فواید نمک طعام صرفاً منحصر به مصرف خوراکی آن نیست. استفاده از #کیسه_نمک (برای تمام دردهای ناشی از سردی و رطوبت), #استحمام در آب نمک (برای بیماریهای ناشی از غلبه رطوبت), ترکیب نمک و عسل به عنوان #خمیر_دندان, #قرقره کردن و #استنشاق آب نمک که برای رفع التهاب, گلودرد و رفع نزله بسیار موثر است.

#نمک_درمانی یا "هالوتراپی" روشی درمانی با نمک است؛ که فرد بیمار در اتاقی از سنگ نمکهای مختلف قرار گرفته, بدن او با نمک پوشانده شده و هوای دارای ذرات نمک را استشمام میکند. (مفید برای بیماریهای #ریوی)

● پیامبر(ص): « غذا را با نمک شروع کن و با نمک ختم کن, چرا که اگر این کار را بکنی, از 72 مرض محفوظ میمانی که از جمله آنها جنون, برص و جذام است»

● امام علی(ع): « هر کس بر لقمه اول غذای خود نمک بپاشد و بخورد لکههای صورتش از بین خواهد رفت» (دانشنامه احادیث پزشکی)

در مصرف نمک نیز باید #مزاج فرد در نظر گرفته شود, افراط در نمک برای گرم مزاجان موجب آسیب به مغز, تاریکی چشم, سوختن خون, کاهنده منی و خارش بدن میشود و برای بدنهای لاغر نیز مضر است.

_چگونه آشپزی کنیم که سالم تر بمانیم؟

میدانیم گیاهان(گندم, برنج, جو و نخود)برای انسان مفیدتر و نسیت به غذاهای حیوانی و گوشت در الویت هستن چرا که راحتتر آماده و مصرف شده با سهولت بیشتری هضم و جذب و دفع شده, سلامتی را به مخاطره نمیاندازد.
امروزه مصرف انواع گوشت بیسیار بیشتر از قدیم است.
در کل گوشت چرندگان و حیوانات خشکی نسبت به گوشت پرندگان و آبزیان, حیوانات مسن(گاو و مرغ)
نسبت به جوان(گوساله و جوجه), وحشی (شکار صحرا و کوه) نسبت به اهلی(خانه و گاوداری) و مانده(یخی) نسبت به تازه, دارای خشکی بیشتر و هضم سختتری بوده و به آماده سازی مفصل تری نیاز دارند, مواد زائد بیشتری نیز تولید میکنند و در کل برای افراد دارای فعالیت بدنی بالا مناسب تر هستند نه اکثر مردم امروز که فعالیت بدنی کمی دارند.
بهترین گوشت برای انسان, گوشت بزغاله, بره و نیز مرغ خانگی و در مرتبه بعد گوشت گوساله و تا حدی ماهی قرار دارند.
مهمترین اصل در آماده سازی صحیح گوشت برای اینکه به مصرف مفید بدن انسان برسد, پخته و نرم شدن کامل آن,
نداشتن بو و طعم خامی است.

[کینوا]:
●کینوا جز غلات نیست ولی بافت و پخت آن تا حدودی شبیه برنج است و قدمت 5000 ساله دارد ●
+ کینوا برعکس برنج ارزش غذایی بالایی دارد و میتواند جایگزین خوبی برای برنج باشد هم زود سیر میکند و هم طولانی سیر نگه میدارد.
+ کینوا تنها گیاهی است که 9 اسیدآمینه ضروری بدن رو تامین میکند, چون پروتئین بالا و باکیفیتی دارد.
+ برای افرادی که دیابت دارند گزینه خیلی خوبی است چون قند خون رو سریع بالا نمیبرد در ضمن باعث لاغری هم میشود.
+ کربوهیدرات آن از نوع فیبری است که باعث درمان یبوست میشود هضم بسیار راحتی دارد و برای افرادی که دستگاه گوارش حساسی دارند خیلی عالی است.
+ هر 100 گرم کینوای پخته شده 120 کالری داره که خیلی کالری کمیه منبع خوبی برای تامین ویتامین ب و مواد مغذی معدنی میباشد.
+ برای هرنفر 1 فنجون کینوا یا نصف لیوان کینوای پخته شده کافی است.
+ 1/3 لیوان کینوای خام 1 لیوان کینوای پخته شده میده که از نظر اقتصادی هم به صرفه تر از برنج است.
+ به ازای هر پیمانه کینوای خام حدود 2 برابر آب داخلش بریزید و به محض تموم شدن آب ,کینوا آماده ست و نیازی به دم کشیدن ندارد.

●●صبحانه مقوی با کینوا, قارچ و تخم مرغ●●

گاهی نیاز هست که خودمون رو به یک صبحانهی جذاب و متفاوت دعوت کنیم. چه بهتر هم که این صبحانه, یک صبحانهی مقوی و سرشار از پروتئین باشه و اون هم فقط با سه مواد اصلی.
×[مواد لازم]:
● 1٫2 کاپ کینوا
● 1 کاپ آب
● 500 گرم قارچ (حلقه شده)
● 3 یا 4 عدد تخممرغ
● 1 قاشق چایخوری آویشن
● نمک – به مقدار لازم
● فلفل سیاه – به مقدار لازم
● روغن زیتون – به مقدار لازم
● گشنیز یا جعفری (خرد شده) برای تزیین
×[طرز تهیه]:
قبل از پخت کینوا را در یک صافی زیر شیر آب سرد شستوشو دهید. سپس داخل یک قابلمه به همراه آب و کمی نمک با شعلهی متوسط روی اجاق قرار دهید. هنگامی که شروع به جوش آمدن کرد, درب قابلمه را گذاشته, شعله را کم کنید و بگذارید به مدت 15 دقیقه تمام آب آن جذب شود.
● بعد از پخته شدن شعله را خاموش کرده و اجازه دهید به مدت 10 دقیقه دیگر با درب بسته بماند تا خنک شود. سپس دانههای به هم چسبیده را با استفاده از چنگال از هم جدا کنید.
● در یک تابهی نچسب؛ یک قاشق غذاخوری روغن زیتون را با حرارت متوسط گرم کنید. قارچ, آویشن, نمک و فلفل را اضافه کرده و مرتب هم بزنید تا قارچها نرم و آب آن تبخیر شود.
● کینوا را به تابه اضافه کرده و هم بزنید تا به خوبی مخلوط شوند.
● سه [یا چهار] حفره در گوشههای تابه ایجاد کنید. تخممرغها را داخل حفرهها بشکنید. بلافاصله درب تابه را بگذارید و اجازه دهید به مدت 5-4 دقیقه با درب بسته بماند و تخممرغها کامل پخته شود.
● شعله را خاموش کرده و روی تخممرغها را با نمک, فلفل و گشنیز تزیین کنید.(یه غذای دریایی دیگه با کینوا ترکیبی بزنیم)

●●طرز تهیه خوراک دریایی میگو کینوا●●
×[مواد لازم]:
● کینوا پخته شده سه و نیم فنجان
● روغن زیتون 1 قاشق چایخوری
● ترکیب پیاز خرد شده, فلفل و کرفس 1 فنجان
● میگو 1 فنجان
● نمک دریا و فلفل قرمز به مقدار لازم
×[طرز تهیه]:
1_ روی حرارت ملایم مخلوط پیاز, فلفل و کرفس رو به مدت 5 دقیقه تفت بدین تا نرم بشه
2_میگوها رو به مدت 2 دقیقه هر طرف سرخ کنین و با کینوا و سبزیجات از قبل آماده شده مخلوط کنین.(درسته آبگوشت اصلش یه چی دیگهس ولی برای تنوع این یکی هم خوبه)

●●طرز تهیه آبگوشت کینوا●●
×[مواد لازم]:
● گوشت دنده و چربی گوسفند 500 گرم
● کینوا پخته نشده 4 پیمانه
● گوجه فرنگی 4 عدد
● نخود 100 گرم
● پیاز خرد شده 2 عدد
● سیب زمینی 3 عدد
● زردچوبه و نمک دریا به مقدار لازم
×[طرز تهیه]:
1_اول پیاز خرد شده رو به همراه کمی روغن و گوشت و دنبه تفت میدیم.
2_در این مرحله برای خوشمزه تر شدن بیشتر آبگوشت, نمک دریا به گوشت بزنین که در این صورت ممکنه که زمان پخت گوشت ها کمی طول بکشه اما آبگوشت خوشمزه تر میشه.
3_بعد از سرخ شدن کامل پیاز و گوشت, نخود رو که از شب قبل خیس کردین به مواد اضافه کنین و بعدش به مقدار لازم آب اضافه کنین و اجازه بدین تا جوش بیاد.
4_بعدش درب قابلمه رو ببندین و اجازه بدین گوشت و نخود کامل بپزه.
5_بعد از جوشیده شدن گوشت و حبوبات , گوجه فرنگی و کینوا رو بهش اضافه کنین و بعدش بهتره که با حرارت ملایم اجازه بدین آبگوشت جا بیوفته.
6_نیم ساعت قبل از برداشتن آبگوشت از روی حرارت, سیب زمینی رو بهش اضافه کنین
*نوش جانتون*

📚طرز تهیه انواع سویق:

👈سویق گندم: آرد گندم را تفت دهید, سپس الک کنید, سبوس گندم را هم جداگانه تفت دهید و الک کنید, سپس هر دو ماده را با هم مخلوط کنید .
.
👈سویق جو: مثل سویق گندم درست می شود .
.
👈سویق برنج: هم می توان مثل سویق گندم به دست آورد و هم این که می توان اول برنج سبوس دار را تفت داد و بعد آرد کرد .

👈سویق عدس: چون عدس سبوس ندارد, کافی است عدس را خوب آسیاب کنید و بعد آرد آن را تفت دهید و مجدداً آسیاب کنید و دوباره تفت دهید و الک کنید .

👈سویق سنجد: ابتدا هسته سنجدها را از گوشت سنجد با یک آسیاب معمولی جدا کنید, بعد هسته هارا آسیاب کنید و جداگانه تفت دهید, و خوب الک کنید, گوشت سنجد را نیزجداگانه آسیاب کنید و تفت دهید و الک کنید, سپس پودر تفت داده هسته و گوشت سنجد را با هم مخلوط کنید .

👈 سویق سیب: سیب را ریز رنده کنیدوپس ازاین که بافشار آبش راجداکردید, تفت دهید و پس از خشک شدن آنرا پودر کنید, ضمناً میتوانید پس از این که سیب هارا آب گرفتیداز

( تذکر )
1- میزان سبوس گندم باید حدودا دو برابر حد معمول سبوس اولیه خودش باشد .
2- میزان تفت دادن آرد محصول با سبوس آن متفاوت است, تا بد طعم نشود .

👈سویق چیست؟

در حالت عمومی سویق همان قائوت می باشد, مثل آرد نخودچی ویا قوَتو کرمانی.
ولی در طب اسلامی سویق عبارت است از؛ تفت داده آرد برخی حبوبات .

📢به کودکانتان در خردسالی سویق بدهید, چرا که گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می سازد .

📢مفید برای خانم باردار: بهترین جایگزین فولیک اسید و قرص آهن .

👈سویق, صفرا را از تن, و بلغم را از معده, کاملا جدا می کند .
〰〰〰〰〰〰〰〰
انواع سویق در طب اسلامی:
1--#سویق_گندم
2--#سویق_جو
3--#سویق_برنج
4--#سویق_عدس
5--#سویق_گاورس
6--#سویق_سیب
7--#سویق_سنجد
8--#سویق_کنار
9--#سویق_دانه_انار
10--#سویق_کدوتنبل

🔑سویق خوب غذایی است, اگرگرسنه باشی تورانگه می داردواگرسیرباشی غذایت را هضم می کند .

🔑برای خون دماغ سویق سیب بخورید .

🔑اگر دوایی برای ضد مسمومیت باشد, بهتر از سویق سیب نیست .

🔑برای عقرب و مارگزیدگی سویق سیب بدهید .

🔑سویق گندم چاق کننده است و بسیار مناسب کودکان , زنان باردار و…

🔑سویق جو تقویتی است( اول سبوس جو را تفت دهید سپس آسیاب کنید)
بعد آرد جو را تفت دهید
هر دورا بدون روغن تفت دهیدوبا حرارت غیر مستقیم واندازه مساوی از هرکدام…
〰〰〰〰〰〰〰〰
نشانه سویق خوب : هنگام مصرف احساس گرما می کنید مثل این که همین الان تهیه شده .

[خواص سویق]:
1)_سویق چاق کننده و استخوان ساز است.
2)_خانم باردار مصرف کند.
3)_سویق جو یکی از درمان های دیابت است.
4)_سویق با شکر برای کودکان مفید است.
5)_مقداری روغن زیتون روی سویق بریزید و مصرف کنیدبرای افزایش جماع, نازک کردن و زیبا کردن پوست صورت (روغن فقط اضافه شود وتفت داده نشود).
6)_با خرما و شیر و عسل هم می شود استفاده کرد.
7)_هضم کننده کله پاچه درصورتی که بعد از خوردن کله پاچه مقداری سویق خورده شود.
8)_سویق شسته شده برای تقویت ساق پا مفیداست و لازم (مناسب کسانی که نمیتوانند راه بروند ,فوتبالیست ها , شکستگی استخوان , پوکی استخوان و..)
9)_اگر سویق گندم و جو را باهم مخلوط کنید هم تقویت کننده است هم چاق کننده (بسیار مناسب کودکان , افراد لاغر , ضعیف و…).
● نحوه مصرف :
ناشتا دو قاشق غذاخوری مصرف شود .

(ضمنا برای کسانی که خستگی زودرس دارند نیز عالیست, سویق به شرطی که خوب تهیه شده باشد اثرش را دو سه روزه نشان می دهد مخصوصاً خاصیت تقویت کنندگی اش)

[کرفس]:
کاهنده فشارخون و اوره, چربی و کبد چرب, مفتح عروق بسته و بر منبای طب سنتی!
مصرف آب کرفس به میزان یک لیوان در روز به مدت یک هفته به طور معناداری در کاهش فشارخون تاثیر گذار است.
ترکیبی phthalide در #کرفس وجود دارد که با تاثیر بر عضلات اطراف شریان ها منجر به انبساط و گشادی #عروق و در نتیجه کاهش فشارخون میشود.
این ترکیب همچنین منجر به کاهش کاهش هورمون های محرک و منقبض کننده عروق میشود.
جالب اینجاست که با تمام این تاثیرات, مصرف کرفس باعث کاهش فشارخون به کمتر از میزان نرمال نمیگردد.

[انار]:
● پیه انار باعث تخلیه صفرای غلیظ میشود.
● هسته انار ضد سرطان قوی است.
این میوه بهشتی را به خوبی استفاده کنید.
جایگاه میوه انار از منظر روایات اهل البیت علیهم السلام:
+ میوه صد و بیست گونه است که انار سرور آن است.
+ مصرف یک انار تا چهل روز شیطان را غضبناک میکند.
+ مصرف یک انار کامل موجب نورانیت چهل روزه قلب انسان میشود.
+ هر دانه انار حیاتی برای قلب و فروغی برای نفس است.
+ مصرف انار شیطانی را که وسواس نام دارد, چهل شب بیمار میکند.
+ مصرف انار منتسب به سوران عراق تعدیل کننده مزاج هاست.
+ مصرف یکدانه انار در هنگام خواب موجب ایمنی جان انسان تا صبح میشود.
+ مصرف آن برای انسان گرسنه موجب سیر شدن وی میگردد.
+ مصرف آن برای انسان سیر موجب هضم غذای وی میشود.

[تن ماهی]:
● اگر بیش از یکبار در هقته تن ماهی میخورید منتظر معده دردهای عصبی باشید چرا که نیترات موجود در تن ماهی موجب معده دردهای عصبی میشود.

[ازگیل]:
● سینه را نرم میکند.
● عطش را فرو مینشاند و ضد صفراست.
● و جوش های بدن را از بین میبرد.

[شلغم]:
● شلغم داروی سلامتی روزهای سرد سال
● شلغم همچنین بدن را تمیز کرده و مواد سمی را از بدن انسان خارج میکند.
● توصیه میشود افرادی که گلو درد دارند, آب پخته شلغم را قرقره کنند.
● شلغم مهمترین گیاه ضد سرطان است و حتی گسترش سرطان را متوقف میکند.
● آب شلغم قند خون را پائین میآورد و به علات داشتن ویتامین B1 علاج کم خونی است.
● شلغم برای تقویت حافظه نیز مفید است.

[تخم کتان چگونه موجب کاهش چربی شکم می شود؟]
+ این دانه با آثار معجزهگر به شما کمک میکند تا شکم صاف داشته باشید و کاهش وزن خوبی را تجربه کنید.
● کاهش نفخ و در نتیجه کوچک کردن شکم:
+ تخم کتان دارای میزان زیادی فیبر محلول و نامحلول است که میتواند به هضم غذا در معده کمک کند و نفخ شکم را از بین ببرد و یبوست را ریشه کن کند و افزایش اندازه شکم ناشی از یبوست و… را از بین ببرد.
● تمیز کردن معده و کوچک کردن شکم:
+ زمانی که با مصرف تخم کتان معده و دستگاه گوارش را تمیز میکنید تودههای اضافی از بین میروند و موجب کوچک شدن شکم می شوند.
● آب کردن چربیها و کوچک کردن شکم و کاهش وزن:
+ تخم کتان دارای میزان زیادی چربی غیراشباع است که نسبت به چربیهای مضر بسیار مفیدند و موجب کاهش چربی و افزایش سوزاندن چربی در بدن میشوند و بدین طریق قدرت زیادی در سوخت و ساز چربی ها ایجاد می کند.
● کاهش اشتها و کاهش وزن:
+ تخم کتان یک دانه روغنی است که میتواند موجب احساس سیری شود, بنابراین اگر 30 دقیقه قبل از مصرف غذا از یک قاشق پودر تخم کتان استفاده کنید احساس سیری به شما دست داده و نمیتوانید زیاد غذا بخورید و به مرور موجب کاهش وزن و کاهش چربی شکم می شود.
● همچنین اگر از تخم کتان در هنگام خوردن غذا استفاده کنید باعث می شود که هنگام هضم غذا, محتویات معده بیشتر در معده بمانند و به صورت آهسته و کم کم وارد روده کوچک شوند و این موجب می شود که سطح انسولین پایدار بشود و موجب کاهش اشتها می شود.
● لاغری با تخم کتان در طب سنتی:
+ اگر 30 دقیقه قبل از خوردن غذا, یک قاشق پودر تخم کتان را همراه با آب فراوان میل کنید, احساس سیری به شما دست داده و نمی توانید زیاد غذا بخورید و بدین طریق دریافت چربی ها و کالری ها از طریق وعده های روزانه کمتر خواهد شد و به مرور موجب کاهش وزن و کاهش چربی های انباشته شده در بدن می گردد .
● مصرف تخم کتان در افرادی که از بیماریهای زیر برخوردارند ممنوع است:
+ آندومتریوز رحمی
+ تخمدان پلیکیستیک
+ فیبرویید
+ عفونت و بزرگی پروستات

[خواص تخم کتان]:
●فواید پاشیدن پودر تخم کتان بر روی سالاد و سبزیجات وغذاهای گوناگون:
1-- لاغری و کاهش وزن
2-- رفع چین و چروک پوست
3-- رفع نفخ شکم
4-- کاهش کلسترول خون
5-- جوان سازی پوست
6-- درمان یبوست

● رازهای #بیمار_نشدن
+ خواب کافی
+ خنده وشادی
+ تقویت ذهن
+ زیادجویدن غذا
+ کنترل استرس
+ رعایت بهداشت
+ ورزش کردن
+ مصرف ویتامین
+ آبکش نکردن برنج
+ ریزتر کردن قند های قندان
+ حذف نکردن وعده های غذایی
+ مصرف سبزیجات
+ مصرف سیر و پیاز
+ آب فراوان
+ مصرف نکردن چیپس
+ جویدن غذا
+ مصرف ماست کم چرب و شیر
+ مصرف گوجه فرنگی
+ چای را سرد بنوشید و سرطان مری نگیرید.
+ مصرف نکردن سوسیس و کالباس
+ مصرف نکردن نوشابه
+ مصرف نان سبوس دار
+ زود شام خوردن
+ مصرف ماهی
+ نیم ساعت پیاده روی روزانه
+ مصرف میوه فراوان تا قبل ساعت 6 عصر
+ گیاه خوار شدن بشرط آنکه شرایط گیاه خواری را حتماً بیاموزید.
+ خوردن گوشت قرمز یکبار در هفته برای مردان بالغ.


● سرماخوردگی را بدون دارو درمان کنید:

+ اگر دچار سرماخوردگی شده اید توصیه میشود که مصرف سبزی به خصوص خوردن نعناع (چه به صورت خشک و چه به صورت تازه) را در کنار وعده غذایی خود قرار دهید !

+ همچنین خوردن مویز ناشتا در اول صبح برای سرماخوردگی مفید است و برخلاف آن لبنیات به ویژه پنیر گزینه مناسبی برای صبحانه نیستند و در طی دوران بیماری باید کمتر مصرف شود.

+ اگر عادت به خوردن آب خنک دارید بهتر است به جای آن از شربت عسل رقیق شده استفاده کنید.

● دانستنی ها:
اگر شما یا شخصی که میشناسید ناگهان علائم زیر را مشاهده کردید, سریعاً به دنبال کمک پزشکی باشید.
موارد زیرمی توانند علائم خونریزی داخلی باشند:
●سرگیجه
●ضعف شدید
●غش کردن
●فشار خون پایین
●بی حسی
●مشکلات حاد بینایی
●سردرد شدید
●خونریزی بینی
●تنگی نفس
●درد شدید شکم
●استفراغ
●حالت تهوع
●اسهال
●ضعف در یک طرف بدن
●درد قفسه سینه
● ممکن است متوجه استفراغ یا مدفوع خونی یا تیره شوید, گاهی اوقات, اگر خونریزی در پشت اندامهای داخلی شکم باشد, ممکن است در اطراف ناف یا در طرفین شکم کبودی وجود داشته باشد.
● اگر روی سطح زبانتان سفید شده, یا آروق می زنید, یا ترش می کنید و دچار رفلاکس شده اید, دستگاه گوارشتان نیاز به بررسی دارد .
● اگر پوست شما تیره یا خشک شده, یا دچار جوش و خارش پوست شده اید, یا همیشه دهانتان بوی بد می دهد یا مدفوع یا گاز معده شما بسیار بدبو است, این علامت میتواند نشان دهد که کبد و روده شما در حال مبارزه برای دفع حجم بالایی از سموم هستند.
● اگر حس میکنید مدت زمان زیادی است که نفخ یا تورم دارید, یامعده تان خشک کار می کند و یبوست دارید, یا همه روزه شکمتان کارنمی کند, یااحساس گرسنگی ندارید, یا اشتهایتان کم شده و یا بوی بد بدنتان همیشگی شده است, مشکل دریکی از قسمت های دستگاه گوارش است, لذا حتما نیاز دارید به وسیله دارو و انجام دستورات لازم از طرف پزشک, به بدن خود در دفع و خارج کردن سموم ذخیره شده کمک کنید.
‍ _(جهت پیشگیری از #یبوست #مشکلات_گوارشی #چاقی #کبد_چرب
آهسته غذا خوردن را جدی بگیرید)
● تند غذا خوردن باعث ایجاد تشنگی و یبوست میشود و آهسته جویدن و صرف غذا با آرامش خاطر به پیشگیری از یبوست, چاقی و کبد چرب کمک میکند.
● این کار باعث سیری زودرس کم شدن حجم غذای مصرفی و هضم بهتر مواد غذایی نیز میشود.
● علاوه بر اینها, توصیه میشود تا وقتی گرسنه نشدهاید, غذا نخورید. روی هم خوردن مواد غذایی مختلف نیز باعث سوءهاضمه میشود.

[خطرات مصرف برنج پخته شده مانده ازقبل]:
+ در برنج پخته شده ی مانده باکتری به نام باسیلوس سرئوس رشد می کند که خطرناک است.
+ مواد سمی حاصل از این باکتری موجب گرفتگی عضلات اسهال و تهوع شدید می شود.

[لرزش اندام(#دالرقص)]
●افرادی که به لرزش دست و پا ویا لرزش هر کدام از اعضای بدن مبتلا هستند با مصرف باقلا در رژیم غذایی خود می توانند کمی از میزان لرزش دست ودیگر اندام های خود بکاهند.

[گرمی و داغی کف پا]:
● افراد زیادی از داغ شدن کف پا زجر میکشند که در صورت درمان نکردن, آسیب و بیماری بیشتری تشدید میشود.

●●مهمترین علت این معضل●●
غلظت خون و سوختن اخلاط در کبد و رسوب مواد زائد در عروق پاها میباشد که معمولاً همراه با ضعف و احساس سوزن سوزن شدن کف پا خود را نشان می دهد و نیز ممکن است ایجاد عدم تعادل کند.
●علتش غلبه صفرا و سوختن خلط صفرا و تبدیل شدن آن به سودا می باشد, لذا این افراد نباید در مصرف غذاهای گرم و خشک افراط کنند.

●●جلوگیری ازپیشرفت و کمک به درمان●●
● روغن مالی و ماساژ ناحیه کبد و کف پا با روغن بنفشه هر بار به مدت 5 دقیقه است (حداقل یک هفته)
● هرروز نیم ساعت قبل از ناهار و شام یک لیوان آب سیب مخلوط با یک قاشق مرباخوری روغن بادام شیرین بخورید.
● از خوردن شوریها, تندیها و تلخیها پرهیز کنید.

_کفش پاشنه بلند نپوشید!
● کفش پاشنه بلند علاوه بر آسیب رساندن به ستون فقرات و استخوان پا, باعث سردرد می شود, و اگر مبتلا به سردرد هستید, شدت درد را افزایش می دهد.
● علت آن ناشی از عملکرد بیش از حد مُخچه و فشار به آن برای حفظ تعادل بدن می باشد.

[برای استخوان سازی یارفع پوکی استخوان ها, بالاخص ساق پاها واندام های دیگر] :
● انجیر خشک راشبی 5 تا 7دانه بخیسانید وصبح بخورید (تا چندماه).
● ژل سازی استخوان با خوردن باقلا است اما چون سرد است پس با پلوشِوید و گوشت آویشن شیرازی بخورید(هفته ای دوبار).
● استخوان سینه گوسفند را بپزید و به عنوان غذا مصرف کنید.
● آناناس حتی کمپوتش حتی روزی یک قاچ مفید است.
● مغز بادام زمینی روزی چند دانه بخورید و از مصرف مغزیجات و خشکبار غافل نشوید.
● نوشیدن دمنوش آویشن رقیق که جوش نزند, در سفت شدن ساق پاها کاربردی است.
● فلافل, یانخوداب را با اندکی پودر زنیان, یا اویشن و پیاز و زردچوبه بپزید و به عنوان تغذیه عصرها بخورید .
● درصورت نداشتن یبوست, هرشب دو قاشق پودر سنجد را بخیسانید و فردایش همراه با آبش بخورید.
(اگرخانم ها مدتی هر روز بخورند, دوقلو یا چندقلو زامی شوند).
● خوردن حتی یک قاشق عرق اسطوخدوس در شب ها ریزش نزله سرد به پایین تنه قطع شود و مرکز کامپیوتر بدن یعنی هیپوفیز در مدیریت بدن هوشیارتر رفتارمی کند .
● ماساژدهی کف پاها با روغن بادام تلخ و شیرین یا سیاهدانه و یا غلتک دهی به کف پاها با بطری آب یا سنگ پازنی یا خط کش زدن آرام آرام به کف پاها و چوراب پوشیدن درطول روز مفید است.
● برای درمان ضعف استخوان: سویق مفید است(منظور از سویق, سویق_گندم و جو است که بسیار اثرگذار میباشد, به خصوص برای مادران شیرده .
● برای درمان کم خونی:
شیر طبیعی گاو , گوسفند, گوشت گوسفند, انجیر, برگ چغندر بسیار عالی و لازم است .
● دو قاشق پودر هسته سنجد مخلوط با یک لیوان شیر گاو و دو قاشق عسل طبیعی, ترکیب خوبی برا تقویت استخوانها می باشد.

[درموردقلب]:
●●قلب گرم و قلب سرد و طپش قلب●●
(مزاج قلب گرم و خشک است)
● اصول کلی حفظ سلامت قلب .
● پرهیز از غم ها و امور ناخوشایند و دل آزار
● دوری از هم صحبتی با افراد مورد اکراه
● پرهیز از مداومت بر غذاهای غلیظ مثل گوشت گاو و بز
● مشغولیت به شادی معتدل
● استعمال بوهای خوش متناسب مزاج (مقوی قلب).
● خوردن غذاهای مولد خون لطیف مانند(گوشت بره, کبک, جوجه خروس, تخم مرغ عسلی).

[علائم قلب گرم]:
+ فراخی سینه
+ زیادی رشد مو بر روی قفسه سینه
+ دارا بودن نبض قوی
+ معمولا افرادی شجاع هستند
+ شتاب زیاد در کارها
+ زود خشمی و پایین بودن آستانه تحمل
+ پُر نشاط و خستگی ناپذیر

●[توصیه هایی برای سوء مزاج گرم قلب]●:
1_استفاده از خنکی ها و پرهیز از گرمی ها
2_اجتناب از تندی ها, زنجبیل, زعفران ,سرخ کردنی ها
3_دوری از گرما و تابش مستقیم آفتاب
4_خواب کافی
5_مصرف کاهو, آب خنک
6_ماساژ روغن بنفشه و روعن کدو

[علائم قلب سرد]:
+ معمولاً سینه های کوچکتری دارند .
+ کم مویی قفسه سینه .
+ دارا بودن نبض و تنفس ضیعف .
+ کسل بودن در کار .
+ احساس بد دلی نسبت به دیگران .

●●توصیه هایی برای سوء مزاج سرد قلب●●
+ پرهیز از سردیجات ,ماست, دوغ, کاهو ,میوه های ترش و ترشی جات .
+ پرهیز از غم وغصه و ناخوشی ها .
+ اجتناب از خوردن گوشت گاو .

● مصرف گرمی جات , دل گوسفند, دل مرغ ,گوشت قرمز ,بادام, نان خوب و برشته, گوشت های لطیف مثل گوشت کبک, گوشت جوجه ,تخم مرغ عسلی شده و استشمام رایحه های معتدل.

● تکنیک شناخت:
+ اگر در مهمانی به شما نوشیدنی دادند و مزه نمکی میداد سریعا نوشیدن را متوقف کنید چراکه روهیپنول که باعث بیهوشی, بیحسی و شل شدن عضلات و فراموشی میشود و مزه شدید نمک میدهد.

[خواب آلودگی]:
+ خواب آلودگی هنگام مطالعه یا...
+ علت این مشکل کم خونی, یاسردی مغز است .

● اگر کم خون هستید برای درمان باما تماس بگیرید و اگر از سردی مغز است موارد زیر رعایت گردد:

1_ترک جدی سردی ها مخصوصاً هنگام شب(40شب).
2_روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (40شب).
3_استشمام عطر گرم شبانگاه, عطر گرم را موقع خواب جلوی بینی بمالید .
4_بادام درختی روزی 14عدد دانه دانه مثل آدامس بجوید و میل کنید .
5_مویز بدون هسته: هرصبح ناشتا(حداقل 21 عدد).
6_ارده با شیره انگور (هفته ای 4وعده).

× توجه ×
اگر این خواب آلودگی شدید است, خوب است به مدت چهار هفته هر صبح ناشتا به اندازه یک عدد نخود کُندر تلخ میل کنید .

●●افزایش دهنده های قد●●
#افزایش_قد به خودی خود تا سن بلوغ ادامه دارد.
در دختران تا 15 سالگی و در پسران 18 سالگی ولی برای افزایش قد بیشتر و یا سنین بالاتر میتوان از گیاهان دارویی مخصوص و قدرتمند استفاده نمود .

● خوراکی هایی که به افزایش قد کمک می کنند:
1_ هویج
2_ حبوبات
3_ بادام زمینی
4_ بادام درختی
5_ گردو
6_ فندق
7_ نخودفرنگی
8_ سیب زمینی
9_ لبنیات
10_ پنیر
11_ سیب درختی
12_ موز
13_ مرغ
14_ تخم مرغ
15_ ماهی
16_ گوشت
17_تخمه های کدوتنبل

[برای سم زدایی کبد]:
●+سیر,چای سبز,سیب, لیمو, کلم, و زردچوبه

●●پاکسازی کیسه صفرا●●
●+روغن زیتون , آب لیمو, و نوشیدن مقدار زیاد و کافی آب.

●●رفع خستگی جنسی●●
●+خوردن یک لیوان آب لیمو با عسل پس از هر آمیزش جنسی برای زن و مرد بسیار موثر واقع میشود و مقداری از انرژی از دست رفته را جبران میکند.
 
●●بهبود سینوزیت●●
●+چند قطره از آب زنجبیل را با عسل, لیمو و چای گرم مخلوط کرده و بنوشید خوردن چای زنجبیل (دو باردرروز-صبح و عصر)بیماری سینوزیتتان بهبود میدهد.

●●از بین بردن حلقه سیاه دور چشم●●
●+ یک قاشق آب گوجه فرنگی را با یک قاشق آب لیمو مخلوط کنید و اطراف چشمتان را با آن کاملاً بپوشانید. اجازه دهید این ترکیب 10 دقیقه روی پوستتان بماند و سپس با آب سرد آن را بشویید.
●+ ضد عفونیمجاری ادراری, کلیه, مثانه و پروستات.
●+ قبل از غذا 1 عدد لیمو ترش همراه آب بمدت 7روز میل شود.

[غذاهای توصیه شده, مفید و بیضرر در دوران بارداری]:

1_عسل کاملاًطبیعی
2_مویز بدون هسته روزی حداقل 21عدد
3_انجیر 7عدد شبانگاه
4_زیتون 7عدد صبحگاه
5_بادام درختی روزی 14 عدد(بسیارجویده شود)
6_انگور, سیب, بِه, انار, گلابی
7_کمی عرق و یا دمنوش نعناع (فرح بخش و گرم کننده معده)
8_استفاده از (گندم و جو) در آش یا سوپ که بدون رشته پخته شود .
9_خرما روزی 3 عدد به خصوص در ماه آخر(باعث افزایش صبر, زایمان طبیعی و گرمی رحم می شود).

●●توصیههایی به سالمندان برای اصلاح سبک زندگی●●

+ پرهیز از غذاهای چرب و سرخکرده, غذای مانده, کنسرو, فست فودها, ربها و سسهای کارخانهای.
+ اجتناب از مصرف افراطی ماست , دوغ زیاد ,ترشیها.
+ توصیه به مصرف غذاهای کمحجم و پرانرژی.
+ مصرف سبزی , کرفس , تره, انجیر , انگور,مویز و کشمش, مغز گردو همراه با پنیر تازه, حریره بادام همراه با عسل و نبات.
+ مصرف آبگوشت (بهشرط چرب نبودن و خوب پخته شدن اجزا) که داخل آن زیره سبز و سیبدرختی بریزند.
+ مصرف شیر(ترجیحاً شیر بز) همراه با عسل, ولی سرد و ناشتا میل نکنند.
+ برای رفع یبوست که در این سن بسیار شایع است, آلو یا انجیر که با هم خیس شده و یا میل کردن روغن بادام شیرین خوراکی یاروغن زیتون پیشنهاد می شود.
+ روغنمالی کل بدن با روغنهای معتدل مثل روغن بادام شیرین, یا برای افرادی که پایه مزاجی گرم دارند, روغن بنفشه, توصیه می شود.
+ حجامت در این سنین به طور کلی توصیه نمیشود مگر با مجوز طبیب حاذق و شرایط خاص.

[درمان خشکی لب ها]:
+ هوای خشک زمستان یاهنگام سرد بودن هوا و رطوبت کم آن باعث خشک شدن لب میشود, بودن در هوای سرد به طور مداوم نیز منجر به خشک شدن و ترک خوردن لب ها خواهد شد .

● ما برای جلوگیری از خشکی لب در فصل سرما پیشنهاداتی را ارائه میدهیم:

1_نوشیدن مقدار زیادی از مایعات به کاهش این خشکی کمک میکند, افراد نباید مصرف مایعات را در فصل سرما محدود کنند,
نوشیدن روزانه حدود 7 لیوان مایعات در فصل تابستان و زمستان پیشنهاد میشود,
هنگامی که بدن دچار کم آبی شود, اولین نشانه آن در لب ها دیده میشود.
2_مالیدن ژل آلوئه ورا ویا پماد ویتامین E نیز در بهبود ترک خوردگی لب موثر است.
3_بهترین درمان خانگی برای تسکین این ترک خوردگی گذاشتن یک تکه خیار بر روی لب است, همچنین میتوانید از روغن بادام, روغن زیتون, روغن نارگیل یا هر روغن طبیعی دیگر و یا حتی از مخلوط عسل و شیر استفاده کنید.
4_برای تسکین خشکی لب, نباید از لوازم آرایش یامواد شیمیایی استفاده نمود.
5_لب خود را با آب دهان خیس نکنید, چون باعث خشکی زیاد آن میشود .

[کیست مویی]:
● زیاد نشستن و عدم فعالیت سبب ایجاد کیست مویی در انتهای ستون فقرات که سبب که سبب درد در این ناحیه میشود, به طوری که نشستن و حتی راه رفتن سخت و دردناک است(درمان در طب سنتی جراحی است)
در طب سنتی علت این بیماری ناشی از تجمع سودا در این ناحیه است(به دلیل نشستن زیاد و تغذیه نادرست)
+ ماده سودا باید نضج داده شود یعنی حل و خارج شود.
+ فعالیت و ورزش و اصول تغذیه رعایت شود.

[ماساژ و مالش درمانی]:
(با نگاهی به طب سنتی)
فواید فراوان ماساژ و چگونگی انجام آن:
● ماساژ بدن باعث تولید گلبول سفید, افزایش انرژی ذهنی تقویت سیستم ایمنی میشود.
بررسی ها نشان میدهد که ماساژ از راه های مختلفی چون افزایش جریان خون در مفاصل, درمان کشیدگی, خشکی و گرفتگی عضلات نقش بسزایی دارد,همچنین ماساژ بدن به صورت مداوم سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و باعث تولید گلبول سفید میشود.
● ماساژ باعث آرامش فرد و افزایش انرژی ذهنی او میشود و همچنین باعث میشود تا شما در کار خود فعال تر موثر تر عمل کنید.
●ماساژ کوتاه مدت در محل کار اضطراب را کاهش داده و بازده کاری را افزایش میدهد, بعد از 15 دقیقه ماساژ کارکنان هوشیار تر بوده و میتوانند مسائل ریاضی را سریعتر و با دقت بیشتری حل و فصل کنند.
+ خوشبختانه ماساژور ما همیشه همراهمان است. دستان ما بهترین ماساژور ها هستند, اکثر ما ماساژدهی رو انجام میدهیم بدون اینکه آگاهانه استفاده کنیم.

[علائم آرتروز]:
+ درد مفاصل
+ تورم مفاصل
+ قرمزی و حرارت بیش از حد مفصل
+ سفتی (اختلال در حرکت و محدود شدن دامنه حرکت)
+ وجود غده و تغییر شکل زانو در آرتریت روماتوئید

+ بچه هایی که صبحانه نمی خورند و به مدرسه می روند دچار ضعف حافظه می شوند و هر مطالبی را کمتر به خاطر می سپارند و در محیط مدرسه, کلاس و درس بی حوصله و بی دقت می شوند و تکالیف خودرا هم به درستی انجام نمی دهند. چنین بچه های به مرور زمان خودسر, نافرمان و پرخاشگر نیز می شوند.
+ به بچه هایتان بیاموزید تا شب ها زود بخوابند و صبح ها نیز زودتر از خواب بیدار شوند و پس از صرف صبحانه برای رفتن به مدرسه آماده شوند.


[علل اصلی یائسگی از نظر اطباء]
مصرف زیاد غذاهایی که طبع سرد دارند:
●ترشیجات
●بستنی
●لبنیات
●گوشت گوساله و گاو
●چای
●عدس
●بادمجان
●گوجه و خیار
●ماهی
●از سبزیجات شاهی و گشنیز
●مرغ ماشینی
(رعایت موارد زیر ضروری است):
استفاده از غذاهای گرم مثل:
+ کنجد
+ ارده
+ روغن کنجد
+ جعفری
+ زعفران
+ دارچین
+ مصرف سیر و پیاز همراه با غذاهای روزانه

[روغن خار مریم و سایر خواص آن]:
(روغن خار مریم یک روغن گیاهی میباشد)
+ درمان درد کلیه(کافیست چند قطره از روغن خار مریم را بر کمر خود و در شش جای قرار گرفتن کلیه ها چکانده و ماساژ دهید تا شاهد از بین رفتن درد کلیه ها شوید.)
+ ضد التهاب
+ ضد سرطان
+ درمان بیماری های کبدی و صفراوی
+ محرک قوی در ترشح صفرا و رفع اختلال در عملکرد آن
+ از بین برنده عوارض قرص های ضد بارداری
+ از بین برنده لک های دوران بارداری
+ درخشان کننده پوست
+ مرطوبکننده پوست
+ ترمیم کننده پوست
+ تقویت سلول های پوستی
+ تقویت قوای جنسی
+درمان هموروئید و اسپاسم
+ درمان سندروم ملتهب روده
+ درمان کننده اختلالات پوستی
+ ضد تورم
+ خنثی کننده اثرات ناشی از خوردن قارچ سمی
+ بهترین درمان کننده سیروز


[سایر فواید درمانی روغن تخم کدو]:

+ به پیشگیری یا درمان اختلالات ادراری از جمله مثانه بیش فعال کمک میکند.
+ قلب را تقویت میکند.
+ عملکرد کبد را بهبود میبخشد و به درمان کبد چرب کمک بسیاری میکند.
+ سبب رفع اختلالات خواب از جمله بیخوابی میشود.
+ سبب تقویت مغز و بهبود عملکرد اعصاب میشود.
+ برای بیماران دیابتی مفید است.
+ به کاهش تب کمک میکند.
+ انگل ها و کرم های روده ای را از بین میبرد.
+ جهت درمان سرفه و خشونت سینه مفید واقع میشود.
+ سردرد های شدید را تسکین میدهد.
+ از پوکی استخوان پیشگیری میکند.
+ اعصاب را تسکین میدهد و همچنین استرس و افسردگی را کاهش میدهد.
+ مانع از رشد سلول های سرطانی(به ویژه سرطان های روده بزرگ, پروستات و سینه میشود.)
+ روند هضم را تسریع کرده و از یبوست و بواسیر جلوگیری میکند.
+ سبب افزایش میل جنسی در آقایان میشود.
●طریقه مصرف روغن تخم کدو:
این به دو طریق:
1_استعمال خارجی
2_مصرف خوراکی
استفاده میشود.
● برای رفع مشکلات پوست و مو میتوان این روغن را بر روی موضع ماساژ داد.
● مصرف خوراکی آن برای بزرگسالان یک قاشق چای خوری و دوبار در روز (صبح و عصر) توصیه میشود.
مشاور طب سنتی در اصفهان
بهترین مشاور طب سنتی
●~برای تشخیص علت ودرمان قطعی هربیماری, به وسیله گیاهان دارویی با ما تماس بگیرید~●
بهترین مشاور طب سنتی
مشاور طب سنتی در اصفهان
بهترین مشاور طب سنتی در اصفهان

بیشتر

مهارت ها

مشاور بین المللی طب سنتی
100%
زبان شناسی اصلاح مزاج
90%
درمان بیماری های بدن با معجزه گیاهان دارویی
90%
بهترین مشاور طب سنتی
100%

تماس با من

در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم یا اطلاعات زیر با من در تماس باشید
  • موبایل: 09304360908
  • آدرس: اصفهان - - ملکشهر, رباط سوم, شهرک نگین
  • کد EBC: ندارد
  • کد USSD: ندارد
Loading ...