درباره ما

✔واکسیناسیون
✔صدور شناسنامه
✔انواع جراحی های تخصصی بافت نرم و سخت
✔مجهز به دستگاه رادیولوژی، ماشین بیهوشی استنشاقی، اولتراسونیک جرمگیری دندان و...