وب سرویس ارسال پیامک OTP

از طریق این وب سرویس میتوانید کد های احراز هویت کاربران خود را بصورت White list ارسال نمایید


برای ارسال اطلاعات می بایست پارامترهای مورد نیاز را به صورت POST به آدرس زیر ارسال نمایید


https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/OTP

جهت ارسال پیامک نیاز است تا 5 پارامتر به صورت JSON ارسال شود که شرح آن در جدول زیر مشاهده می شود

پارامتر ورودی توضیحات
Token توکن دریافتی از طریق پنل
Code کد احراز هویت که به کاربر ارسال خواهد شد (حداکثر 6 کاراکتر)
Mobile شماره موبایل دریافت کننده پیامک
CompanyName نام شرکت یا برند تجاری شما (حداکثر 25 کاراکتر)
WebSite آدرس وب سایت شما (حداکثر 25 کاراکتر)

پاسخ دریافتی به صورت JSON می¬باشد که دارای دو متغیر Result و Status می باشد و مقادیر Status و Result به شرح زیر می باشد

Status Result
عدد بزرگتر از صفر پیامک با موفقیت ارسال شد
-4 اعتبار نقدی کاربر برای ارسال پیامک کافی نیست
-5 برخی از کلمات محتوای متن پیامک نامعتبر است
-6 کاربر احراز هویت نشده است
-7 طول پارامتر Code از 6 کاراکتر بیشتر است
-8 طول پارامتر CompanyName از 25 کاراکتر بیشتر است
-9 طول پارامتر WebSite از 25 کاراکتر بیشتر است
-10 توکن وارد شده معتبر نیست
-11 توکن وارد شده معتبر نیست

نمونه کد C# جهت ارسال پیامک

USSD.CS

copy

  public async Task<object> SendOTP(clsOTP otp)
  {
    string json = JsonConvert.SerializeObject(otp);

    StringContent data = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");

    string URL = "https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/OTP";
    var client = new HttpClient();
    var response = await client.PostAsync(URL, data).Result.Content.ReadAsStringAsync();

    return response;
  }

  

نمونه کد PHP جهت ارسال پیامک

USSD.PHP

copy

  function sendOTP($otp)
  {
  $url = "https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/OTP";
  $data = json_encode($otp);

  $options = [
  'http' => [
  'header' => "Content-type: application/json\r\n",
  'method' => 'POST',
  'content' => $data,
  ],
  ];

  $context = stream_context_create($options);
  $response = file_get_contents($url, false, $context);

  return $response;
  }

  // Usage example:
  $otpData = /* your clsOTP object */;
  $result = sendOTP($otpData);
  echo $result;