وب سرویس دریافت گزارش نظرسنجی USSD

وب سرویس جاری به شما این امکان را می¬دهد که گزارشی جامع از نتایج نظرسنجی های خود به صورت JSON دریافت کنید. در نظر داشته باشید این وب سرویس در حال حاضر تنها برای کدهای USSD بدون واسطه قابل استفاده می¬باشد

ارسال اطلاعات

برای ارسال پارامترهای ورودی می¬بایست ابتدا به وب سرویس با آدرس https://login.inoti.com/_Services/USSD.asmx متصل شوید و تابع GetUSSDPoll را فراخوانی کنید. تابع GetUSSDPoll دارای 5 پارامتر ورودی مطابق جدول زیر می¬باشد که می¬بایست به صورت GET به تابع ارسال شود.

Description Variable Type Variable Name
نام کاربری String Username
رمز عبور String Password
کد USSD String Code
بازه ابتدایی تاریخ (شمسی) String DateFrom
بازه انتهایی تاریخ (شمسی) String DateTo

نمونه کد C#

USSD.CS

copy
  
    private void GetPollResult()
    {
      com.inoti.login.USSD MyService = new com.inoti.login.USSD();
  
      string Username = "123";
      string Password = "abc";
      string CodeName = "4321";
      string DateFrom = "1399/01/01";
      string DateTo = "1399/01/31";
  
      var JsonResult = MyService.GetUSSDPoll(Username, Password, CodeName, DateFrom, DateTo);
    }
  
  
  

نمونه کد PHP

USSD.PHP

copy

  function getPollResult($username, $password, $codeName, $dateFrom, $dateTo) {
  $baseURL = "https://login.inoti.com/_Services/USSD.asmx/GetUSSDPoll";

  $params = array(
  'Username' => $username,
  'Password' => $password,
  'CodeName' => $codeName,
  'DateFrom' => $dateFrom,
  'DateTo' => $dateTo
  );

  $url = $baseURL . "?" . http_build_query($params);

  $response = file_get_contents($url);

  return $response;
  }

  // Usage example:
  $username = /* your username */;
  $password = /* your password */;
  $codeName = /* your code name */;
  $dateFrom = /* your date from */;
  $dateTo = /* your date to */;
  $result = getPollResult($username, $password, $codeName, $dateFrom, $dateTo);
  echo $result;


  

پاسخ دریافتی

پاسخ دریافتی به صورت JSON می¬باشد که در هر Section تعداد 10 متغیر مشاهده می¬شود که در جدول زیر قابل مشاهده می¬باشد

Description Variable
آیدی دریافتی از iNoti ID
شماره موبایل شرکت کننده در نظرسنجی Mobile
کد مستقیم جهت ورود به سوال موردنظر MenuFullCode
شماره سوال PollCode
عنوان سوال QuestionTitle
شماره گزینه پاسخ کاربر AnswerOption
عنوان گزینه پاسخ کاربر AnswerTitle
تاریخ شرکت در نظرسنجی PollDateTime
کد کامل وارد شده جهت پاسخ به سوال EnteredCode
وضعیت سوال QuestionStatus

همچنین در صورتی که هیچ نتیجه ای در تاریخ مورد نظر وجود نداشته باشد مقدار null بازگردانی می¬شود در ادامه نمونه پاسخ دریافتی را مشاهده می¬کنید


                
[
  {
    "ID": 154616,
    "Mobile": "09121572692",
    "MenuFullCode": "*6655*2692*77*1#",
    "PollCode": 1,
    "QuestionTitle": "تولد خوش گذشت ؟",
    "AnswerOption": 3,
    "AnswerTitle": "عجب غذایی",
    "PollDateTime": "2020-07-02T13:26:00.927",
    "EnteredCode": "6655*2692*98*4*1*3",
    "QuestionStatus": "فعال"
  }
]


                
              

Error های دریافتی

در صورت وجود هرگونه خطا، تابع GetUSSDPoll مقدار خطا را به صورت JSON برمیگرداند که مطابق جدول زیر می-باشد

Description Error Text
نام کاربری وارد نشده است Username is Empty
رمز عبور وارد نشده است Password is Empty
کد USSD وارد نشده است CodeName is Empty
بازه ابتدایی تاریخ وارد نشده است DateFrom is Empty
بازه انتهایی تاریخ وارد نشده است DateTo is Empty
فرمت بازه ابتدایی تاریخ اشتباه است DateFrom is not Correct
فرمت بازه انتهایی تاریخ اشتباه است DateTo is not Correct
نام کاربری وارد شده اشتباه است User not Found
رمز عبور وارد شده اشتباه است Password is Incorrect
کد USSD وارد شده اشتباه است CodeName is not Fount