وب سرویس دریافت خطوط فعال برای ارسال پیامک

جهت دریافت شماره خط های فعال برای ارسال پیامک می بایست آدرس زیر را به صورت POST فراخوانی کنید


https://Restful.inoti.com/api/SMSAPI/ActiveLines

پارامترهای ورودی جهت دریافت خطوط فعال برای ارسال پیامک به صورت زیر می باشد

پارامتر ورودی توضیحات
Token توکن دریافتی از طریق پنل

پاسخ دریافتی به صورت JSON و شامل موارد زیر می باشد

پارامتر توضیحات
LineNumber شماره خط
LineType نوع خط
PriceEn مبلغ پیامک انگلیسی
PriceFa مبلغ پیامک فارسی

وب سرویس ارسال پیامک

وب سرویس جاری به شما این امکان را می دهد تا به یک یا چند شماره به صورت همزمان پیامک ارسال کنید و همچنین میتوانید وضعیت ارسال پیامک (SMS Delivery) را بررسی کنید

برای ارسال پیامک می بایست پارامترهای مورد نیاز را به صورت GET به WebAPI مورد نظر با آدرس زیر ارسال کنید :

https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/SendSMS

ورودی های وب سرویس ارسال پیامک به شرح زیر می باشد

پارامتر ورودی توضیحات
Token توکن دریافتی از طریق پنل
LineNo شماره ای که پیامک از طریق آن ارسال خواهد شد (در صورتی که برابر 0 قرار گیرد خط پیش فرض انتخاب خواهد شد)
MobileNumbers شماره موبایل دریافت کننده پیامک (در صورتی که چندین دریافت کننده وجود دارد، شماره ها را با کاما از یکدیگر جدا کنید)
Message متن پیام

در صورتی که قصد داشته باشید از طریق URL سرویس را فراخوانی کنید فرمت ارسال می بایست به شکل زیر باشد

https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/SendSMS/{Token}/{LineNo}/{MobileNumber(s)}/{Message}

نمونه کد C# جهت ارسال پیامک

USSD.CS

copy

private void SendSMS()
{
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("https://restful.inoti.com/");
    string Token = "23-33-29-44-6D-46-49-67-59-3D";
    string LineNo = "0";
    string MobileNumbers = "09121234567,09351234567,09191234567";
    string Message = "سلام";
    var responseTask = client.GetAsync(string.Format("api/SMSAPI/SendSMS/{0}/{1}/{2}/{3}" ,Token, LineNo, MobileNumbers, Message));
    var result = responseTask.Result;
  }
}
  

نمونه کد PHP جهت ارسال پیامک

USSD.PHP

copy


  $token = $_GET['token'];
  $lineNo = $_GET['lineNo'];
  $mobileNumbers = $_GET['mobileNumbers'];
  $message = $_GET['message'];
  $url = "https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/SendSMS/{$token}/{$lineNo}/{$mobileNumbers}/{$message}";
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  echo $response;

  

پاسخ دریافتیپاسخ دریافتی به صورت JSON می باشد که شامل دو متغیر Result و AccountStatus می باشدمقادیر Result به شرح زیر می باشد

Result توضیحات
عدد بزرگتر از صفر (کد پیگیری پیامک) پیامک با موفقیت ارسال شد
-1 کاربر وجود ندارد و یا وضعیت کاربر فعال نیست
-2 شماره خط ارسال کننده پیامک معتبر نیست
-4 اعتبار نقدی کاربر برای ارسال پیامک کافی نیست
-5 متن پیام خالی است
-6 کاربر احراز هویت نشده است
-20 توکن وارد شده معتبر نیست
-21 توکن وارد شده منقضی شده است


مقادیر AccountStatus نیز به شرح زیر می باشد

AccountStatus توضیحات
1 فعال
2 دسترسی شما محدود شده است با پشتیبانی خود تماس حاصل فرمایید
3 دسترسی شما به دلیل عدم تطبیق مدارک و اطلاعات ثبت شده، محدود شده است
4 به دلیل تخلف دسترسی شما معلق و محدود شده است.
5 تا تایید واحد بررسی دسترسی شما محدود شده است
6 تا تایید واحد بررسی دسترسی شما محدود شده است
7 به دلیل تخلف از قوانین و مقررات آی نوتی موقعیت شما مسدود گردید
8 جایگاه شما به دلیل درخواست خودتان لغو شده است در صورتی که تمایل به فعال سازی مجدد، قبل از شروع ماه شمسی جدید با شرکت تماس گرفته و درخواست بازیابی جایگاه نمایید
9 ثبت نام شما در حال بررسی می باشد، شما قبل از تایید اطلاعات هویتی نمی توانید اقدام به خرید،ارسال و ... نمایید. لطفا شکیبا باشید تا حساب کاربری شما بررسی و تایید گردد

نمونه JSON دریافتی

copy

  {
  "Result": 12345,
  "AccountStatus": 1
  }

  

وب سرویس دریافت وضعیت پیامک ارسال شده

برای دریافت وضعیت پیامک ارسال شده می بایست پارامترهای مورد نیاز را به صورت GET به WebAPI مورد نظر با آدرس زیر ارسال کنید:


https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/SMSDelivery

ورودی های وب سرویس دریافت وضعیت پیامک ارسال شده به شرح زیر می باشد

پارامتر ورودی توضیحات
Token توکن دریافتی از طریق پنل
LineNo شماره ای که پیامک از طریق آن ارسال شده است
SMSID کد پیگیری ای که در هنگام ارسال پیامک تکی و یا گروهی دریافت کردید

در صورتی که قصد داشته باشید از طریق URL سرویس را فراخوانی کنید فرمت ارسال می بایست به شکل زیر باشد

https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/SMSDelivery/{Token}/{LineNo}/{SMSID}

نمونه کد C# جهت دریافت وضعیت پیامک ارسال شده

USSD.CS

copy
  
private void SendSMS()
{
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("https://restful.inoti.com/");
    string Token = "23-33-29-44-6D-46-49-67-59-3D";
    string LineNo = "100009999";
    string SMSID = "435436";
    var responseTask = client.GetAsync(string.Format("api/SMSAPI/SMSDelivery/{0}/{1}/{2}" ,Token, LineNo, SMSID));
    var result = responseTask.Result;
  }    
}
  

نمونه کد PHP جهت دریافت وضعیت پیامک ارسال شده

USSD.PHP

copy


  $token = "23-33-29-44-6D-46-49-67-59-3D";
  $lineNo = "100009999";
  $smsId = "435436";
  $url = "https://restful.inoti.com/api/SMSAPI/SMSDelivery/{$token}/{$lineNo}/{$smsId}";
  $response = file_get_contents($url);
  echo $response;

  

پاسخ دریافتی

پاسخ دریافتی شامل لیستی از مشخصات دریافت کنندگان پیامک می باشد که به صورت JSON نمایش داده می شود و متغیرهای آن به شرح زیر می باشد

پارامتر توضیحات
ResultCode نتیجه فراخوانی سرویس
Mobile شماره موبایل مقصد
Status وضعیت ارسال
LastDeliverDateTime آخرین تاریخ تغییر وضعیت ارسال


پارامتر ResultCode نشان دهنده نتیجه فراخوانی سرویس می باشد که میتواند شامل مقادیر زیر باشد

Description Result
پیامک مورد نظر یافت نشد 0
کاربر وجود ندارد و یا وضعیت کاربر فعال نیست -1
شماره خط ارسال کننده پیامک معتبر نیست -2
کد پیگیری صحیح نمیباشد -4
متن پیام خالی است -5
کاربر احراز هویت نشده است -6
توکن وارد شده معتبر نیست -20
توکن وارد شده منقضی شده است -21
عملیات با موفقیت انجام شد 1

پارامتر Status نیز که نشان دهنده وضعیت ارسال است شامل مقادیر زیر می باشد

Status توضیحات
1 در انتظار دریافت گزارش
2 رسیده به مخابرات
3 ناموفق
4 موفق
5 لیست سیاه
6 لغو شده
7 تحویل آنتن BTS

نمونه JSON دریافتی

copy

  {
    "ResultCode": 1,
    "deliveryLists": [
      {
      "Mobile": "09121234567",
      "Status": 1,
      "LastDeliverDateTime": "2020-01-01T09:10:00"
      },
      {
      "Mobile": "09351234567",
      "Status": 1,
      "LastDeliverDateTime": "2020-01-01T09:10:00"
      }
    ]
  }