وب سرویس دریافت اطلاعات فرم سریع USSD

وب سرویس جاری به شما این امکان را می‌دهد که گزارشی جامع ازفرمهای سریع تکمیل شده کاربران را به صورت JSON دریافت کنید.

ارسال اطلاعات

برای ارسال پارامترهای ورودی می‌بایست ابتدا به وب سرویس با آدرس https://login.inoti.com/_Services/USSD.asmx متصل شوید و تابع GetFilledForm را فراخوانی کنید. تابع GetFilledForm دارای 16 پارامتر ورودی مطابق جدول زیر می‌باشد که می‌بایست به صورت GET به تابع ارسال شود.

Description Variable Type Variable Name
نام کاربری (اجباری) String Username
رمز عبور (اجباری) String Password
کد USSD و منو فراخوانی شده String FullCode
نتیجه پرداخت String IsPayed
کد رهگیری فرم تکمیل شده String FormRefKey
عنوان فرم String FormTitle
نام فرد تکمیل کننده String FirstName
نام خانوادگی فرد تکمیل کننده String LastName
موبایل فرد تکمیل کننده String Mobile
کد ملی فرد تکمیل کننده String NaCode
ایمیل فرد تکمیل کننده String Email
آدرس فرد تکمیل کننده String Address
تاریخ تولد فرد تکمیل کننده String BDate
بازه ابتدایی تاریخ (شمسی) String DateFrom
بازه انتهایی تاریخ (شمسی) String DateTo
وضعیت فرم String Status

نمونه کد C#

USSD.CS

copy
  
    private void GetFilledForm()
    {
      com.inoti.login.USSD MyService = new com.inoti.login.USSD();
  
      string Username,//اجباری
      string Password,//اجباری
      string FullCode = "*6655*12*25#",//اختیاری
      string IsPayed = "",//اختیاری 0-پرداخت نشده 1-پرداخت شده خالی-همه موارد 
      string FormRefKey = "12443",//اختیاری
      string FormTitle = "فرم استخدام برنامه نویس", //اختیاری
      string FirstName = "مهران",//اختیاری
      string LastName = "احمدی",//اختیاری
      string Mobile = "09121231234",//اختیاری
      string NaCode = "0123456789",//اختیاری
      string Email = "test@gmail.com",//اختیاری
      string Address = "تهران - پلاک 12",//اختیاری
      string BDate = "1350/03/12", //اختیاری
      string DateFrom = "1400/09/22", //اختیاری
      string DateTo = "1400/09/24", //اختیاری
      string Status = " (0-ارسال لینک 1- تکمیل شده 2- آرشیو شده 9- حذف شده خالی- همه موارد ) "
  
      var JsonResult = MyService.GetFilledForm(Username, Password, FullCode,IsPayed,FormRefKey,FormTitle,FirstName,LastName,Mobile,NaCode,Email,Address,BDate, DateFrom, DateTo,Status);
    }
  
  
  

نمونه کد PHP

USSD.CS

copy

  function getFilledForm($username, $password, $fullCode, $isPayed, $formRefKey, $formTitle, $firstName, $lastName, $mobile, $naCode, $email, $address, $bDate, $dateFrom, $dateTo, $status) {
  $baseURL = "https://login.inoti.com/_Services/USSD.asmx/GetFilledForm";

  $params = array(
  'Username' => $username,
  'Password' => $password,
  'FullCode' => $fullCode,
  'IsPayed' => $isPayed,
  'FormRefKey' => $formRefKey,
  'FormTitle' => $formTitle,
  'FirstName' => $firstName,
  'LastName' => $lastName,
  'Mobile' => $mobile,
  'NaCode' => $naCode,
  'Email' => $email,
  'Address' => $address,
  'BDate' => $bDate,
  'DateFrom' => $dateFrom,
  'DateTo' => $dateTo,
  'Status' => $status
  );

  $url = $baseURL . "?" . http_build_query($params);

  $response = file_get_contents($url);

  return $response;
  }

  // Usage example:
  $username = /* your username */;
  $password = /* your password */;
  // ... (other parameters)
  $result = getFilledForm($username, $password, /* other parameters */);
  echo $result;

  

پاسخ دریافتی

پاسخ دریافتی به صورت JSON می‌باشد که در هر Section تعداد 26 متغیر مشاهده می‌شود که در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد

Description Variable
کد رهگیری فرم پر شده FormRefKey
نام FirstName
نام خانوادگی LastName
موبایل Mobile
کد ملی NaCode
ایمیل Email
تلفن Phone
آدرس Address
تاریخ تولد BirthDate
توضیحات Description
فیلد دلخواه 1 CustomField1
فیلد دلخواه 2 CustomField2
فیلد دلخواه 3 CustomField3
فیلد دلخواه 4 CustomField4
فیلد دلخواه 5 CustomField5
فیلد دلخواه 6 CustomField6
فیلد دلخواه 7 CustomField7
فیلد دلخواه 8 CustomField8
فیلد دلخواه 9 CustomField9
فیلد دلخواه 10 CustomField10
زمان ساخت فرم CreateDateTime
شماره کامل منوی فرم تکمیل شده FullUSSDCode
وضعیت فرم Status
مبلغ پرداخت شده Price
کد رهگیری بانک BankRefKey
لوکیشن وارد شده در فرم Location

همچنین در صورتی که هیچ نتیجه ای در تاریخ مورد نظر وجود نداشته باشد مقدار null بازگردانی می‌شود در ادامه نمونه پاسخ دریافتی را مشاهده می‌کنید


              
[
  {
    "FormRefKey": "154616",
    "FirstName": "سعید",
    "LastName": "احمدی",
    "Mobile": "09121231234",
    "NaCode": "0123456789",
    "Email": "test@gmail.com",
    "Phone": "",
    "Address": "تهران - پلاک 12",
    "BirthDate": "1350/03/12",
    "Description": "",
    "CustomField1": "",
    "CustomField2": "",
    "CustomField3": "",
    "CustomField4": "",
    "CustomField5": "",
    "CustomField6": "",
    "CustomField7": "",
    "CustomField8": "",
    "CustomField9": "",
    "CustomField10": "",
    "CreateDateTime": "1400/09/22",
    "FullUSSDCode": "*6655*12*25#",
    "Status": "1",
    "Price": "0",
    "BankRefKey": "32133546223",
    "Location": "35.75110539997435,51.53779866787303"
  }
]
                
              

Error های دریافتی

در صورت وجود هرگونه خطا، تابع GetFilledForm مقدار خطا را به صورت JSON برمیگرداند که مطابق جدول زیر می‌باشد

Description Error Text
نام کاربری وارد نشده است Username is Empty
رمز عبور وارد نشده است Password is Empty
فرمت بازه ابتدایی تاریخ اشتباه است DateFrom is not Correct
فرمت بازه انتهایی تاریخ اشتباه است DateTo is not Correct
نام کاربری وارد شده اشتباه است User not Found
رمز عبور وارد شده اشتباه است Password is Incorrect
کد status وارد شده اشتباه است status is Incorrect